Ziua unică de verificare a listelor electorale

Astăzi şi mîine membrii şi susţinătorii PSRM vor merge la secţiile de votare din întreaga ţară şi vor verifica listele electorale pentru a elimina erorile admise în acestea. Am făcut un apel şi în adresa alegătorilor şi a forţelor politice de a utiliza această posibilitate de verificare a listelor electorale pentru a contracara falsificările din ele.

Socialiştii au elaborat şi o instrucţiune în acest sens, precum şi s-au adresa CEC-ului să creeze condiţii pentru alegători ca să facă cunoştinţă cu listele electorale.

Instrucţiune privind modul de verificare şi corectare a listelor electorale privind alegerile pentru funcţia de Preşedinte al RM din 30.10.2016:

1. Cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor listele electorale de bază se fac accesibile în localurile secţiilor de votare.

2. Pentru a lua cunoştinţă cu listele electorale, trebuie să vă prezentaţi în localul secţiei de votare unde trebuie să votaţi.

3. Ulterior, pentru a accesa datele conţinute în listele electorale, e necesar să semnaţi DECLARAŢIA DE CONFIDENŢIALITATE.

4. Declaraţia de confidenţialitate doar se completează, deoarece modelul declaraţiei să păstrează la secţia de votare şi puteţi primi un exemplar de la reprezentantul secţiei de votare.
Notă: Este necesar de a completa o asemenea Daclaraţie, din considerentul că listele electorale conţin informaţii confidenţiale şi în conformitate cu legislaţia răspândirea lor este restricţionată şi nu aveţi dreptul să răspândiţi informaţia obţinută, în afară de ceea care vă vizează.

5. Ulterior, dacă, în procesul verificării listelor electorale, depistaţi erori (ex. în apartamentul dumneavoatră au viză de reşedinţă (sunt înscrise) personae care de fapt nu locuiesc/nu mai locuiesc sau nu sunt înscrise personae care au viză de reşedinţă în apartamentul/casa data, sau datele personale a dvs sunt înscrise incorect) e necesar să depuneţi o CERERE DE MODIFICARE A LISTEI ELECTORALE la secţiei de votare, în care aţi depistat eroarea.

6. Cerere de modificare a listei electorale, la fel ca şi Declaraţia, trebuie doar completată. În acest sens trebuie să solicitaţi reprezentantului secţiei de votare eliberarea unui exemplar.

7. Cerere de modificare a listei electorale nu trebuie depusă imediat după ce aţi depistat unele erori. Dvs o puteţi depune şi ulterior, dacă nu dispuneţi la moment de actele care demonstriază faptul erorii – copia buletinului de identitate, cartea de imobil, copia actului care demonstriază dreptul de proprietate asupra imobilului ş.a.
Important: Cererea de modificare a listei electorale se depune la biroul electoral al secţiei de votare cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor, adică cel târziu pe data de 29.10.2016.

8. După ce completaţi Cererea de modificare a listei electorale, membrul biroului electoral al secţiei de votare care a recepţionat cerere – trebuie să vă ELIBEREZĂ RECIPISA PRIVIND DEPUNEREA CERERII DE MODIFICARE A LISTEI ELECTORALE, care reprezintă partea inferioară a Cererii depuse.

9. Ulterior, organul electoral respectiv este obligat în termen de 24 de ore , iar în ziua precedentă zilei alegerilor – imediat, să examineze Cerere dvs de modificare a listei electorale.

10. După examinarea Cererii, biroul electoral al secţiei de votare emite HOTĂRÎRE PENTRU MODIFICAREA LISTEI ELECTORALE, prin care se acceptă cerere dvs şi se modifică lista electorală sau să respinge cererea.

11. Dacă prin Hotărîrea adoptată aţi primit refuz de corectare, includere în listă sau nu aţi primit nici un răspuns– trebuie să depuneţi, în termen de 3 zile, contestaţia prealabilă la Consiliul electoral. Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrşită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea.
Important: Dacă contestaţia se referă la acţiunile/inacţiunile biroului electoral al secţiei de votare care a avut loc în ziua precedentă alegerilor – contestaţia se depune direct la instant de judecată.

12. Consiliul electoral în termen de 3 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor, trebuie să examinează contestaţia depusă privind acţiunea/inacţiunea biroului electoral al secţiei de votare.

13. Ulterior, dacă Consiliul electoral nu a satisfăcut contestaţia dvs sau nu a răspuns nici într-un mod, vă puteţi adresa în instant de judecată, care va examina cererea dvs în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu excepţia cazului dacă cererea este depusă la instanţă în ziua alegerilor – în asemenea caz instanţa va examina contestaţia în aceeaşi zi.

14. După ce cerere dvs a fost satisfăcută, organul electoral poate:
a) Să includă alegătorul în lista electoral, prin înscrierea acestuia la sfîrşitul listei, atribuindu-i-se numărul de ordine imediat următor;
b) Să radieze din lista electorală prin tragerea unei linii peste datele despre alegătorul care a solicitat radierea sa din listă sau faţă de care s-a demonstrate că nu are domiciliul/reşediţa la adresa dată, indicîndu-se la rubrica „Notă” data cînd a fost efectuată şi numele membrului biroului electoral al secţiei de votare care a efectuat radierea;
c) Să modifice în lista electorală datele persoanle ale alegătorului, prin tragerea unei linii peste înscrisul incorect şi înscrierea în aceeaşi rubrică a datelor corecte.

13. Biroul electoral transmite imediat Comisiei Electorale Centrale, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă zilei alegerilor, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale, informaţia despre modificările solicitate, cu anexarea actelor doveditoare (cererea alegătorului, copia de pe actul de identitate, după caz copia de pe actul ce confirmă modificarea solicitată), pentru a fi introduse aceste modificări în Registrul de stat al alegătorilor.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.