Summitul Aniversar al Organizației Cooperării Economice a Mării Negre

Stimate Domnule Președinte,
Doamnelor și Domnilor,

Înainte de toate doresc să aduc sincere mulțumiri Domnului Recep Tayip Erdogan, Președintele Republicii Turcia, pentru primirea caldă și organizarea excelentă a actualului Summit aniversar al Organizației Cooperării Economice a Mării Negre.

Apreciem înalt eforturile și rezultatele activității colegilor noștri din Turcia care au elaborat și au implementat o agendă serioasă și consecventă în perioada în care Republica Turcia a deținut Președinția Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, în primul semestru al anului 2017. Republica Moldova consideră mandatul Turciei în cadrul OCEMN drept unul de succes.

Moldova participă activ la diferite formate de cooperare regională. Țin să menționez că țara noastră este membru al Comunității Statelor Independente, colaborează cu țările Uniunii Economice Eurasiatice în cadrul Memorandumului semnat recent cu Comisia Economică Eurasiatică, dezvoltă relațiile de cooperare cu țările Uniunii Europene în conformitate cu Acordul de Asociere etc.

Noi acordăm o importanță deosebită participării la OCEMN, în special pe asemenea dimensiuni, cum ar fi comerțul, transportul, energetica, educația, cultura, știința, combaterea terorismului și a traficului de ființe umane.

În calitatea sa de Președinte al Organizației Cooperării Economice a Mării Negre Republica Turcia păstrează continuitatea în activitatea organizației, contribuind la promovarea inițiativelor și proiectelor demarate în timpul președinției în exercițiu a Federației Ruse și Serbiei. Noi susținem opțiunea Turciei, orientată spre realizarea Programului de cooperare economică și consolidarea interacțiunii dintre țările membre ale Organizației în domeniul agriculturii și agroindustriei.

De asemenea, apreciem pozitiv eforturile de dezvoltare a colaborării în domeniul comerțului, în special cele ce țin de implementarea „Strategiei de Facilitare a Comerțului pentru Regiunea OCEMN”. Spațiul comercial al țărilor membre ale OCEMN are o importanță majoră pentru dezvoltarea comerțului exterior al Republicii Moldova. Exporturile din Moldova către aceste țări au constituit în anul 2016 circa 48% din totalul exportului moldovenesc, iar importurile din aceste țări au însumat circa 46% din ansamblul importurilor.

Merită să fie aprobată și susținută ideea elaborării unor mecanisme practice în vederea eliminării barierelor netarifare pentru comerț și simplificarea procedurilor de trecere a frontierelor în regiune. În opinia noastră, este justă implicarea în această activitate a comunităților de afaceri din țările membre.

Țara noastră este de asemenea interesată în continuarea cooperării în domeniul transporturilor, precum și în inițierea unor proiecte cum ar fi BSEC Permit System, Black Sea Ring Highway şi Motorways of the Sea.

Republica Moldova salută elaborarea unor mecanisme noi, care să contribuie la identificarea unor soluţii financiare viabile pentru pregătirea şi implementarea proiectelor concrete. În acest sens, sperăm că decizia Federației Ruse de a oferi 1 milion de dolari pentru elaborarea proiectelor în cadrul Instrumentului de Facilitare şi Promovare a Proiectelor (Project Promotion Facility), va contribui la implementarea unor proiecte concrete şi va servi drept exemplu pentru alte state membre.

Noi vom susţine iniţiativele care vin să intensifice procesele de colaborare în domeniile prioritare, precum cooperarea economică, eficienţa energetică, interacțiunea în domeniul transportului şi infrastructurii, protecţia mediului ambiant din bazinul Mării Negre, dezvoltarea turismului şi schimburilor culturale. Considerăm că în acest sens un rol aparte îl joacă proiectele comune ale OCEMN cu partenerii din Uniunea Europeană, dar şi cu alţi parteneri.

Doamnelor și Domnilor,

În anul curent, Organizația Cooperării Economice a Mării Negre marchează 25 de ani de la constituire. Este un motiv serios pentru efectuarea unor bilanțuri și selectarea unor direcții de perspectivă pentru continuarea colaborării între statele noastre.

Totodată, apreciind înalt rezultatele activității OCEMN în această perioadă, Republica Moldova împărtășește viziunea cu privire la necesitatea corectării activității Organizației, în scopul de a eficientiza această entitate şi a-i conferi o mai mare atractivitate pentru alte țări și asociații internaționale.

Suntem cu toții martori accelerării dinamicii proceselor politice, economice și sociale. Aceste procese se produc și la nivel mondial, și în majoritatea țărilor. În aceste condiții este nevoie de o concordanță a activităţii Organizației cu evoluţiile mediului politic, economic, social de pe arena internaţională şi regională.

Sînt convins că OCEMN dispune de rezerve și potențial în vederea avansării cooperării dintre statele membre la un nivel calitativ superior, care să cadreze cu cerințele lor concrete și să amplifice realizarea tuturor proiectelor și programelor.

Prin intensificarea și aprofundarea legăturilor economice între țările membre ale Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, precum și cu alte entități internaționale, cu certitudine, vom putea obține performanțe în domeniu, în beneficiul țărilor și popoarelor noastre.

Vă mulțumesc.

******************************************************

Dear Mr. President,
Dear ladies and gentlemen,

First of all, I would like to express my sincere gratitude to the President of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdoğan, for the warm welcome and excellent organization of the current Anniversary Summit of the Black Sea Economic Cooperation Organization.

We highly appreciate the efforts and the outcomes of our Turkish colleagues’ work, who developed and implemented a serious and consequent program during the period of Turkey’s chairmanship of the Black Sea Economic Cooperation Organization over the first half of the year 2017. The Republic of Moldova assesses Turkey’s chairmanship of BSEC as successful.

The Republic of Moldova actively participates in different formats of regional cooperation. I would like to underline that our country is a member of the Commonwealth of Independent States, it cooperates with the countries of the Eurasian Economic Union within the framework of the recently signed Memorandum with the Eurasian Economic Commission and develops cooperation with the member states of the European Union in accordance with the Association Agreement, etc.

We consider of great importance to participate within BSEC, especially in such areas of joint activities as trade, transport, energy, education, culture, science, fight against terrorism and trafficking in human beings.

The Republic of Turkey, as the country holding the chairmanship of the Black Sea Economic Cooperation Organization, maintains continuity in the activities of the Organization, contributing to the promotion of initiatives and projects, initiated during the previous chairmanships of the Russian Federation and Serbia. We support the path chosen by the Republic of Turkey aimed at implementing the Program of economic cooperation and strengthening the interaction between the member countries of the Organization in the field of agriculture and agro-industry.

We also appreciate positively the efforts to develop cooperation in the field of trade, especially related to the implementation of the “Strategy for Trade Facilitation within BSEC Region”. The trade space of the member states of the Organization is very important for the development of foreign trade activities of the Republic of Moldova. The exports from Moldova to these countries, over the year 2016, accounted for 48% of the total volume of Moldovan exports, while imports from these countries – for about 46% of total imports.

The idea of developing practical mechanisms for eliminating non-tariff barriers for trade activities and simplifying border crossing procedures in the region deserves approval and support. In our opinion, it would be reasonable to involve the business communities of member states in this activity.

We are also interested in continuing the cooperation in the field of transport, as well as initiating such projects as the BSEC Permit System, the Black Sea Ring Highway and Motorways of the Sea.

The Republic of Moldova welcomes the development of new mechanisms able to attract financial resources for the preparation and implementation of concrete projects. In this regard, we hope that the decision of the Russian Federation to provide one million dollars to develop projects within the Project Promotion Facility tool will facilitate the implementation of concrete projects and will serve as an example for other member states.

We will support initiatives able to intensify cooperation processes in priority areas, such as economic cooperation, energy efficiency, interaction in the field of transport and infrastructure, environment protection in the Black Sea basin, development of tourism and cultural exchange. We consider that a special role in this regard is played by the joint projects of BSEC with partners from the European Union, as well as with other partners.

Dear ladies and gentleman,

This year the Black Sea Economic Cooperation Organization celebrates its 25th anniversary. This is a serious reason for taking stock of some outcomes of Organization’s activities and for selecting perspective directions for our further cooperation.

Highly appreciating the results the BSEC activities during this period, the Republic of Moldova shares the opinion that it is necessary to adjust the Organization’s activities in order to increase its efficiency and make it more attractive for other countries and international associations.

We all witness the acceleration of dynamics of political, economic and social processes. This is happening as at the global level, as in the majority of countries. In these circumstances, the Organization’s activities must comply with the changing conditions and challenges, faced by the member countries.

I am confident that BSEC has the reserves and the potential to bring the cooperation of the participating countries to a qualitatively new level, meeting their concrete needs and associated with a larger implementation of projects and programs. And the Republic of Moldova will fully contribute to this.

By deepening the economic interaction between the member countries of the Black Sea Economic Cooperation Organization, as well as with other international associations, it is possible to achieve new high outcomes for the sake and benefits of our countries and people.

Thank you for your attention!

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.