Strategia naţională de dezvoltare - document eşuat ce necesită resuscitare

Stimaţi colegi, republica Moldova avea nevoie de un program complex cu caracter național, care ar oferi niște repere clare pentru dezvoltarea noastră, îi va desemna obiectivele și va reprezenta o bază pentru activitatea autorităților pentru o perioadă de lungă durată.

Stimaţi colegi,

Republica Moldova avea nevoie de un program complex cu caracter național, care ar oferi niște repere clare pentru dezvoltarea noastră, îi va desemna obiectivele și va reprezenta o bază pentru activitatea autorităților pentru o perioadă de lungă durată. În esența sa, un astfel de document ar trebui să mobilizeze întreaga națiune, tot poporul moldovenesc.

Din acest punct de vedere, noi, Partidul Socialiștilor și grupul de deputați-socialiști, am așteptat apariția Strategiei naţionale de dezvoltare.

Totuși, studiindu-i conținutul, noi nu găsim în această strategie nici scopuri bine formulate, nici planificări riguroase, nici obţinerea unor interese de lungă durată ale țării, nici capacitate de mobilizare.

Într-o mare măsură, proiectul propus seamănă a o teză de licență bunicică a unui student de la ASEM și, apropos, am dori să știm cît costă o astfel de lucrare, cîți bani s-au cheltuit din granturi și împrumuturi străine pentru elaborarea acesteia.

Or, se ştie că rezultatele proaste în economie deseori sunt datorate nu atît lipsei resurselor, cît proastei planificări a acţiunilor. Pentru nivelul unui stat, această aşa-numită strategie reprezintă o slabă planificare a scopurilor, etapelor şi acţiunilor.

În esența sa, întreaga Strategie de dezvoltare a RM în perioada de pînă în 2020 se reduce la descrierea situației în domenii (educația, drumurile, accesul la finanțe, mediul de afaceri, sistem judiciar, consumul de resurse energetice, sistemul de pensii), selectate în calitate de prioritare pentru perioada de pînă în anul 2020, la expunerea viziunii Guvernului asupra perspectivei de dezvoltare a acestora și asupra rezultatelor așteptate.

E prea puţin pentru o strategie serioasă, care se vrea eficientă.

Stimați deputați, orice strategie, orice program cu caracter național are menirea să contribuie la creșterea economică și la reducerea sărăciei. Ce prevede, la acest capitol, Strategia discutată?

De exemplu, privitor la pensii, către anul 2020 se prevede că mărimea pensiilor va compensa minimul de existență într-o proporție de 85% doar,  iar 84 la sută dintre pensionari vor avea o pensie sub minimul de existență. Bune obiective!

În același timp, te uimește lejeritatea cu care, la capitolul Drumuri (pag.20) se menționează că este necesară mobilizarea surselor interne şi externe suplimentare de finanțare în volum de 1,1 mlrd. euro. Strategia nu indică sursele din care se planifică obținerea unor astfel de mijloace. Totodată, experiența de realizare a SCERS este o dovadă a faptului că lacunele în aspectele ce țin de acoperirea financiară vor avea o influență negativă directă asupra rezultatelor cele mai bune strategii.

In proiectul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova 2020 practic lipsesc viziuni clare privind dezvoltarea spațiului rural și sectorului agricol iar problema ocrotirii mediului înconjurător este ilustrată doar superficial. Astfel, deşi sectorul agricol influențează direct nivelul de viață a peste 60 la sută din populația țării din spațiul rural, oferind locuri de muncă la peste 33% din forţa de muncă din ţară şi fiind sursa principală de materie primă pentru industria alimentară, aceasta nu pare a fi o prioritate pentru Guvern. În strategie lipsesc măsurile și acțiunile concrete ce ar duce la sporirea investițiilor în sector și implementării tehnologiilor avansate ce ar contribui la sporirea productivității muncii, randamentelor la hectar, utilizării eficiente a terenurilor agricole și ca rezultat la creșterea nivelului de trai in sectorul rural.

Nu sunt clare care sunt viziunile Guvernului în ceia ce privește utilizarea resurselor naturale – în special a apei care, din câte se cunoaște deja este în deficit în Republica Moldova și a solurilor care degradează pe an ce trece, iar măsuri concrete în această privință nu se prevăd.

Nu este o prioretizare a industriilor  – în special a celei alimentare care direct depinde de nivelul de dezvoltare a sectorului agrar. Piața practic abundă de produse agroalimentare de import – Guvernul însă nu vede în aceasta o problemă nici in viitorii 8 ani. Nu este clar cum statul intenționează să protejeze producătorul autohton și să diminueze cota produselor similare importate.

Sînt elaborate două scenarii – cel de bază și cel de alternativă, adică pentru cazul modificării modelului creșterii economice. În primul caz, ritmurile de creștere economică, în anii 2012-2020, vor constitui, în medie, 4,7%, iar în cel de-al doilea – 5,9%, adică 1,2% constituie efectul reformelor planificate. Pentru comparație: în perioada 2010-2011, ritmurile de creștere ale economiei moldovenești, ținînd cont de efectele crizei din anul 2009, au constituit, în medie, 5%. Totodată, vă rog să observați, fără modificarea paradigmei de creștere!!! Apare întrebarea: unde este efectul scontat de la reformele planificate?

Cu toate acestea, care va fi impactul creșterii așteptate asupra pozițiilor Moldovei comparativ cu alte state din regiune? Conform datelor prezentate în text, PIB PER CAPITA în Moldova, în anul 2010, s-a cifrat la 32,4% din media pe regiune, iar în anul 2016 – 33,5%, cu alte cuvinte va creste cu 1,1 p.i., pe cînd datele privind situația în Ucraina și Georgia indică o creștere de 3,2 și, respectiv 2,2 p.i. Este clar că, avînd un astfel de ritm, Moldova va avea nevoie de 100 de ani pentru a se apropia de nivelul Uniunii Europene.

Astfel, putem formula principalele deficiențe ale proiectului prezentat al Strategiei de dezvoltare națională pînă în anul 2020. Acestea sînt următoarele:

  • Lipsa unui sistem clar de obiective ale dezvoltării naționale, cînd obiectivul principal și obiectivele de alte niveluri sînt corelate și se intercondiționează;
  • Strategia nu poartă un caracter complex.
  • Lipsa unei argumentări clare la soluționarea mai multor probleme și utilizarea nefondată a metodelor de modelare economico-matematică, inaplicabile în condițiile noastre;
  •  Nu este prelucrată subiectul privind acoperirea financiară a cheltuielilor pentru executarea planului de măsuri pentru realizarea Strategiei;
  • Caracterul închis și lipsa de transparență la elaborarea proiectului, neimplicarea în acest proces a societății civile și a comunității de experți.

La modul practic, autorii acestei strategii seamănă cu acel biet arhitect care a planificat podul, iar după aceea se apucă să planifice şi rîul. Aşa ceva este inadmisibil.

Pentru elaborarea unei strategii cu adevărat eficiente e nevoie de un grad mai înalt de competenţă şi mai multă responsabilitate.

Din aceste motive, noi, grupul de deputați-socialiști, evidențiind necesitatea elaborării Strategiei sau a unui alt document de program cu caracter național, totuși credem că documentul propus nu corespunde provocărilor actuale, și, în virtutea acestui fapt, nu va contribui la soluționarea problemelor Moldovei contemporane. Deci, documentul nu poate fi aprobat de Parlament.

Noi nu putem vota un document care are multe cuvinte şi foarte puţin conţinut.

Vă mulţumim pentru atenţie.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.