Statistica stagnării

În vreme ce liderii AIE îşi reglează conturile, de o manieră tipică pentru boşii care nu-şi pot împărţi proprietăţile şi sunt gata să treacă de la învinuiri verbale la acţiuni mai serioase, economia ţării se adânceşte tot mai tare în mocirla stagnării.

În vreme ce liderii AIE îşi reglează conturile, de o manieră tipică pentru boşii care nu-şi pot împărţi proprietăţile şi sunt gata să treacă de la învinuiri verbale la acţiuni mai serioase, economia ţării se adânceşte tot mai tare în mocirla stagnării. Şi nu e nicio speranţă ca lucrurile să ia o turnură pozitivă în apropiatele câteva luni, avându-se în vedere că ne aşteaptă un şir de scrutine total neavenite acum, referendumul şi posibile două tururi de prezidenţiale, care vor accentua actualul haos politic şi instituţional. Cu atât mai rău pentru toţi, mă referer în primul rând la cetăţenii de rând, care vor fi nevoiţi să suporte efectele deprimante ale stagnării cel puţin până la primăvară.

Când vorbesc despre stagnare în domeniul economic, fac această afirmaţie bazându-mă pe un set vast de date statistice, ce probează în mod clar regresul la aproape toate capitolele. Mai jos veţi vedea un comentariu analitic la această temă, pe care l-am scris ca un răspuns la recenta prezentare a sintezei evoluţiei indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în prima jumătate a anului 2010.

Conform opiniei oficiale a Guvernului, „economia este în proces de relansare. Datorită stabilizării economice a principalilor parteneri comerciali, volumul exporturilor şi producţiei industriale au crescut comparativ cu perioada similară a anului trecut. Creşterea remiterilor şi restabilirea aşteptărilor pozitive ale populaţiei şi agenţilor economici au contribuit la majorarea consumului final şi a importului. Totodată, economia Republicii Moldova este încă sub nivelul de până la începerea crizei economice şi sub ritmul său potenţial, fapt confirmat şi de deteriorarea situaţiei pieţei muncii caracterizată printr-o rată a şomajului înaltă”.

Tendinţele plăpânde de stabilizare a situaţiei în unele domenii, ne vorbesc de fapt despre aceea că economiile partenerilor tradiţionali ai Republicii Moldova cât şi economia autohtonă au atins „fundul” în prăpastia crizei economice, dar nicidecum despre ieşirea din acest declin. La acest moment vreau să atrag atenţia, că dacă în economiile altor ţări descreşterea economică a fost oprită în urma eforturilor (programelor) anticriză ale Guvernelor statelor respective, apoi în Moldova situaţia economică s-a stabilizat la nivelul inferior, în urma ameliorării situaţiei din ţările partenere comerciale ale Moldovei, stabilizării remitenţelor şi dependenţei totale a consumului intern de volumul acestora, precum şi creşterii uşoare a exporturilor în ţările care înregistrează tendinţe de depăşire a crizei. Observăm, că componentele „procesului de relansare” în economia Moldovei sunt direct dependente de situaţia din exteriorul ţării, şi în acest context situaţia rămâne a fi foarte incertă şi puţin dirijabilă din partea autorităţilor.

 

Astfel, în primele 6 luni ale anului 2010:

   Preţurile de consum au crescut cu 5,4% faţă de decembrie 2009 şi cu 7,8% faţă de iunie 2009, pe când în anul 2009 aceşti indicatori au constituit -1,8% şi -0,8%. Preţurile la produsele alimentare în iunie 2010 au înregistrat o creştere de 3,4% faţă de decembrie 2009, la produsele nealimentare cu 4,6%, iar la serviciile prestate populaţiei cu 9%. Cele mai considerabile majorări de preţuri au fost la combustibil cu 12,7%, medicamente cu 9,8%, tarife la energia electrică cu 20,4%, încălzirea centralizată cu 25,3%, gazele naturale în reţea cu 26,2%.

Astfel, creşterea inflaţiei a fost condiţionată de devalorizarea artificială a monedei naţionale în decembrie 2009, creşterea TVA la gazele naturale, majorarea accizelor la unele mărfuri cum ar fi produsele petroliere, produsele din tutun, alcool etc.

Leul moldovenesc s-a depreciat faţă de dolar şi s-a apreciat faţă de euro. Cursul de mediu de schimb al monedei naţionale a marcat o depreciere de la 10,91 lei pentru un dolar în ianuarie-iunie 2009 la 12,62 lei pentru un dolar în ianuarie-iunie 2010 (sau cu 16%). Deprecierea respectivă a influenţat direct creşterea preţurilor la mărfuri şi servicii. Pe fondul stabilităţii relative a veniturilor nominale ale populaţiei, devalorizarea monedei naţionale a avut un impact social negativ puternic, care a dus la sărăcirea şi scăderea puterii de cumpărare a majorităţii populaţiei. Concomitent, cum am menţionat şi anterior, aprecierea leului faţă de moneda europeană unică a influenţat negativ competitivitatea mărfurilor moldoveneşti pe piaţa europeană (48,8% din totalul de exporturi). 

Situaţia în sistemul bancar continuă să fie neunivocă. Cu toate că volumul depozitelor în luna iunie a crescut cu 7,5% faţă de 1 ianuarie 2010, această situaţie se datorează în special evoluţiei pozitive a depozitelor la vedere, şi mai puţin a depozitelor la termen. Tot mai clar se conturează tendinţa deponenţilor de a-şi plasa mijloacele băneşti mai degrabă pe termen scurt, pentru a evita riscul unei eventuale deprecieri a monedei naţionale. În special, este de remarcat că volumul depozitelor în monedă naţională atrase pe termen de până la 3 luni a fost aproape egal (94%) cu cel al depozitelor atrase pe termen de la 3 luni până la 12 luni (în luna iunie). În luna ianuarie, spre exemplu, depozitele atrase pe termen de până la 3 luni constituiau 21,2% faţă de cele atrase pe termen de la 3 luni până la 12 luni. Situaţia respectivă nu permite băncilor comerciale să-şi mărească disponibilul de bani „lungi”, şi prezintă un pericol permanent pentru lichidităţile pe termen scurt al băncilor.

De asemenea rămâne a fi alarmantă evoluţia creditelor nefavorabile, ponderea cărora este de 17,47% din totalul portofoliului de credite. Ponderea extrem de mare a creditelor neperformante, la rândul său a impus băncile să găsească alte surse de acoperire a veniturilor ratate în urma acordării acestor credite. Drept consecinţă, pentru protecţia sistemului bancar, băncile comerciale au hotărât să fie mai precaute în promovarea politicii de creditare şi nu s-au grăbit să diminueze ratele dobânzii la credite la fel ca la depozite (în pofida reducerii ratei de bază de către BNM). Aceasta a condus la majorarea diferenţei dintre rata medie a dobânzii la credite şi depozite (care asigură profitabilitatea băncilor). Mai accentuat a crescut diferenţa dintre rata medie a dobânzii la creditele şi depozitele în monedă naţională – de la 2,56 p.p. în ianuarie 2009 până la 9,81 p.p. în luna iunie curent, în timp ce diferenţa dintre rata medie a dobânzii la creditele şi depozitele în valută străină a evoluat mai lent – de la 1,39 p.p. până la 7,17 p.p., respectiv.

Importurile cresc mai rapid ca exporturile (conform datelor pentru primele 7 luni 2010).  În primele 7 luni 2010, exporturile au însumat 621 milioane dolari SUA, ceea ce este cu 6,9% mai mult faţă de perioada respectivă a anului 2009, inclusiv -3,4% în ţările UE şi +14,8% în ţările CSI. La rândul său importurile au constituit 1676 milioane dolari SUA, creştere cu 11,9% faţă de anul precedent, inclusiv +18,3% din ţările UE şi -3,9% din ţările CSI. Urmare a acestor evoluţii soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 1055 milioane dolari, ceea ce este cu 15% mai mult ca în anul 2009. În acest context este alarmant că în luna iulie 2010 exporturile au fost în scădere cu 8% atât faţă de luna iulie 2009, cât şi faţă de iunie 2010.

Veniturile şi cheltuielile bugetului public naţional au crescut neproporţional. În prima jumătate a anului curent la BPN au fost acumulate venituri în sumă de 12399,8 mil. lei, mai mult cu 14,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Cheltuielile au constituit 13705,1 mil. lei, sau în creştere doar cu 6,2%, respectiv. În ansamblu, BPN a înregistrat un deficit în sumă de 1305,3 mil. lei. Majorarea veniturilor bugetare a fost condiţionată de creşterea TVA la import şi a taxei vamale ca urmare a devalorizării monedei naţionale (+718 milioane lei), creşterii cotelor accizelor (+202 milioane lei), transferării profitului BNM în bugetul de stat (+336 milioane lei), încasarea dividendelor de la societăţile pe acţiuni cu capital majoritar de stat şi întreprinderile de stat (+100 milioane lei). De asemenea s-a înregistrat diminuarea încasărilor la TVA pe intern cu 3,8% faţă de anul precedent. Respectiv, majorarea încasărilor s-a obţinut din contul sărăcirii populaţiei şi aplicării pârghiilor administrative către entităţile de stat şi nu din creşterea economică sau îmbunătăţirea administrării fiscale.

Totodată, pentru finanţarea deficitului bugetar, Guvernul a purces la împrumuturi interne şi externe în sumă de circa 200 şi 1000 milioane lei corespunzător.

Datoria de stat a crescut considerabil. Pentru a-şi asigura surse de finanţare a deficitului bugetar, Guvernul a purces la împrumuturi masive atât interne cât şi externe. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la sfârşitul lunii iunie a constituit circa 18 miliarde lei, în creştere cu 39,2% faţă de aceeaşi dată a anului precedent.

Stocul datoriei de stat interne este complet format din valori mobiliare de stat (VMS), volumul cărora a constituit 5287,3 mil. lei la preţul de cumpărare, inclusiv: VMS emise prin licitaţie – 2723,9 mil. lei, VMS convertite (datoria de stat internă contractată anterior de la BNM convertită în VMS) – 2213,4 mil. lei şi VMS plasate prin subscriere – 350 mil. lei. Faţă de situaţia de la 30 iunie 2009, datoria de stat internă s-a majorat cu 25,2%.

La 30 iunie 2010 stocul datoriei de stat externe a însumat 990,5 mil. dolari SUA, dar la 30 iunie 2009 datoria de stat externă însuma 775,1 mil. dolari. De la începutul anului, datoria de stat externă a crescut din contul alocaţiei DST în sumă de 183,9 mil. dolari ca instrument al datoriei de stat externe şi depăşirii intrărilor de împrumuturi externe (101,3 mil. dolari) asupra rambursărilor (22,2 mil. dolari).

Activitatea investiţională a consemnat o descreştere de 3,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Volumul investiţiilor în capital fix a constituit 3305,1 mil. lei. Sursele principale de finanţare a activităţii investiţionale au fost mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care în ianuarie-iunie 2010 au format 68,5% din totalul investiţiilor în capital fix, şi s-au majorat cu 6,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Investiţiile în capital fix finanţate din contul mijloacelor unităţilor administrativ-teritoriale s-au majorat cu 2%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar mijloacele bugetului de stat, investitorilor străini şi altor surse s-au micşorat cu 40,3%, 13,1% şi 28,1% respectiv.

Industria a înregistrat o creştere modestă. Volumul producţiei industriale a crescut cu 6,6%. La prima vedere indicatorul pare a fi pozitiv. Dar ţinând cont de faptul că în anul precedent s-a înregistrat o scădere în activitatea industrială de 24,9%, este evident că creşterea cu 6,6% este mult prea modestă, este condiţionată de epuizarea stocurilor de mărfuri în comerţ şi nu denotă o înviorare calitativă în industrie.

Cea mai mare pondere în volumul total de producţie industrială o deţine industria alimentară şi a băuturilor (36,4%), care în ianuarie-iunie 2010 a obţinut producţie cu 6,1% mai mult decât în ianuarie-iunie 2009. Volumul total al producţiei industriei alimentare şi a băuturilor a fost influenţat pozitiv de majorările producţiei în domeniile: fabricarea băuturilor alcoolice distilate (cu circa 35%), fabricarea vinului (+23%), prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (+13,2%), fabricarea produselor lactate (+4%). Totodată, s-au înregistrat diminuări în  fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare (-6,8%), fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale (-13,9%), fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete (-1,7%). Diminuări ale volumului de producţie au fost înregistrate, de asemenea, şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare. Astfel, producţia altor produse din minerale nemetalifere s-a micşorat cu 8,9%, fabricarea produselor finite din metal, excepţie producţia de maşini şi utilaje – cu 24,4%, producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 12,4%.

Este remarcabilă creşterea de 1,6 ori a fabricării produselor din tutun, care au fost orientate pe piaţa externă de consum prin diverse metode, inclusiv contrabandă.  

S-a micşorat volumul mărfurilor transportate. Întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 3179,6 mii tone de mărfuri sau 94,1% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Această diminuare a fost condiţionată în principal de reducerea volumului mărfurilor transportate la întreprinderile de transport feroviar (-17,6%), ca urmare a stagnării economiei naţionale şi reducerii volumului de mărfuri tranzitate prin Republica Moldova.

Vînzările cu amănuntul şi serviciile cu plată au înregistrat creşteri uşoare cu 7,6% şi 6,7% corespunzător. În opinia mea, creşterea respectivă este urmare a depăşirii de către consumatori a aşteptărilor negative generate de criza economică (limitarea în consum) şi stabilizarea volumului de remitenţe la nivelul anului 2009. Astfel, creşterea consumului a fost condiţionată de depăşirea anumitor bariere psihologice la nivel de consumator şi nu a fost însoţită de creşterea veniturilor reale ale populaţiei în perioada anului 2010.  

Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naţională în termeni reali s-a micşorat cu 0,3%.

La 1 iulie 2010 suma restanţelor agenţilor economici pentru retribuirea muncii (datorii cu termenul de achitare expirat) a constituit 149,5 mil. lei, majorându-se cu 10,4 mil. lei faţă de 1 iulie 2009 şi cu 3,4 mil. lei faţă de 1 iunie 2010.

La oficiile forţei de muncă au fost înregistraţi 47,9 mii şomeri, cu 7,4% mai mult decât numărul acestora înregistraţi în perioada similară a anului trecut.

__________________________________________________________________________________

Datele expuse denotă că Guvernul Filat nu a reuşit realizarea Programului de recuperare economică (atât de mult lăudat în toamna anului 2009), majoritatea acţiunilor incluse în acesta rămânând la nivel de declaraţii populiste fără finalitate practică. Actualmente, evoluţia situaţiei social-economice în Republica Moldova poate fi comparată cu procesul frânării unui automobil, care la momentul opririi din mişcare se clatină uşor înapoi.

Este cunoscut că în perioada de criză economică, iau amploare procesele de reconfigurare a afacerilor transnaţionale, multe companii mari orientându-se spre reamplasarea unor segmente din procesul de business în ţările în curs de dezvoltare, care sunt mai atractive din punct de vedere al costurilor. Aceste reconfigurări acordă şanse unicale pentru ţările în curs de dezvoltare să devină gazde ale investiţiilor străine majore şi să-şi sporească considerabil potenţialul economic.

Consider că în situaţia Republicii Moldova, care are o piaţă de desfacere internă restrânsă şi o dependenţă totală a economiei naţionale de evoluţiile economice în alte ţări, potenţialul Guvernului trebuia să fie orientat în primul rând spre dezvoltarea infrastructurii pentru afaceri şi atragerea investiţiilor (inclusiv străine) în economie, pentru a satisface cererea internă, a reduce importurile de mărfuri de larg consum şi în perspectivă a dezvolta segmentele exportatoare de bunuri şi servicii. Dar datele statistice denotă că anume la acest capitol Guvernul frânează, fluxul de investiţii în capitalul fix fiind la nivel foarte jos, fapt care la rândul său nu creează nicio premisă de dezvoltare a economiei ţării pe viitor. 

Astfel, situaţia economică a Republicii Moldova rămâne a fi incertă, iar Guvernul, prin declaraţiile Prim-ministrului Filat, manifestă optimism nefondat, cu o tentă preelectorală evidentă, fără a indica sursele de finanţare a majorărilor de salarii pentru bugetari şi prestaţiilor sociale pentru păturile defavorizate ale populaţiei.

Sau poate cineva din donatorii externi garantează finanţarea necondiţionată prin noi şi noi împrumuturi a oricăror majorări salariale şi prestaţii sociale în perioada electorală, doar ca să se păstreze preponderenţa culorii verzi în Parlamentul şi Guvernul următor?…

================================================================================

Traducerea în rusă

 

Статистика застоя

Пока лидеры Альянса занимаются внутренними разборками, и подобно боссам, которые никак не могут поделить собственность, готовы перейти от словесных обвинений к более серьезным действиям, экономика страны все больше погружается в трясину нестабильности и застоя. И нет никакой надежды, что в ближайшие несколько месяцев ситуация улучшится, учитывая, что нас ожидают неуместные сейчас референдум и возможные два тура президентских выборов, которые только усугубят существующие политический и социальный хаос. О таких дел, худо будет всем – я имею в виду, в первую очередь, рядовых граждан, которые будут вынуждены терпеть угнетающие эффекты застоя как минимум до весны.

Говоря о стагнации в экономике, я делаю такое утверждение, основываясь на статистических данных, которые подтверждают регресс практически по всем направлениям. Представленный ниже аналитический комментарий я написал именно на эту тему, в ответ на недавно обнародованную информацию об эволюции макроэкономических показателей Молдовы в I полугодии 2010 г.

Согласно официальному мнению Правительства, «экономика Молдовы находится в процессе восстановления. Благодаря экономической стабилизации основных торговых партнеров страны, объемы экспорта и промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились. Рост объема денежных переводов и восстановление позитивных ожиданий населения и экономических агентов способствовали увеличению конечного потребления и импорта. В то же время, экономика Молдовы все еще находится на докризисном уровне и под его потенциальным влиянием, что подтверждается и ухудшением ситуации на рынке труда, которая характеризуется высоким уровнем безработицы».

Едва заметные тенденции к стабилизации ситуации в некоторых областях говорят нам о том, что экономики традиционных партнеров Республики Молдова, а также и молдавская экономика, достигли «дна» в пучине мирового кризиса, а никак не о выходе из него. Хочу обратить внимание, что если спад в экономиках других стран был остановлен благодаря антикризисным усилиям (программам) Правительств этих стран, то в Молдове это произошло благодаря  улучшению ситуации в странах-партнерах Молдовы, стабилизации денежных переводов и общей зависимости внутреннего потребления от их объема, а также благодаря небольшому росту экспорта в государства, которые демонстрируют тенденцию к преодолению кризиса. Заметим, что компоненты «процессов возрождения» в экономике Молдовы напрямую зависят от экспортной составляющей, и в этом контексте ситуация остается очень неопределенной и наименее управляемой со стороны властей.

экономике Молдовы напрямую зависят от экспортной составляющей, и в этом контексте ситуация остается очень неопределенной и наименее управляемой со стороны властей.

 

Итак, за первые 6 месяцев 2010 г.:

Потребительские цены выросли на 5,4% по отношению к декабрю 2009 г. и на 7,8%  – по отношению к июлю 2009 г., в то время как в 2009 г. аналогичные показатели составляли 1,8% и, соответственно, 0,8%. Цены на продовольственные товары в июне 2010 г. выросли на 3,4% по сравнению с декабрем 2009, на непродовольственные товары – на 4,6%,  а на услуги, оказываемые населению, – на 9%. Наибольшим образом выросли цены на топливо – на 12,7%, лекарства – на 9,8%, на электроэнергию – на 20,4%, централизованное отопление – на 25,3%, природный газ – на 26,2%. Таким образом, рост инфляции был обусловлен искусственным обесцениванием национальной валюты в декабре 2009 г, повышением НДС на природный газ, увеличением ставки акцизов на некоторые товары, такие как: нефтепродукты, табачная продукция, алкоголь и т.д.

Молдавский лей обесценился по отношению к доллару и укрепился по отношению к евро. Средний обменный курс национальной валюты  снизился с 10,91 лея за доллар в январе-июне 2009 до 12,62 леев за доллар в январе-июне 2010 г. (или на 16%). Такое обесценивание напрямую повлияло на повышение стоимости товаров и услуг.  На фоне относительной стабилизации номинальных доходов населения, обесценивание национальной валюты имело сильное негативное социальное воздействие, которое привело к обеднению и снижению покупательской способности большей части населения. Одновременно, как уже отмечалось, укрепление лея по отношению к единой европейской валюте негативно повлияло на конкурентоспособность молдавских товаров на европейском рынке (куда направляется 48,8% от общего объема молдавского экспорта).

Ситуация в банковской системе продолжает быть неоднозначной. При том, что объем депозитов в июне вырос на 7,5% по сравнению с данными за 1 января 2010 г., это произошло в основном за счет положительной динамики размещений на депозиты до востребования и чуть меньше – за счет срочных депозитов. Все более понятной становится тенденция депонентов размещать свои денежные средства на короткий период, чтобы избежать риска возможного обесценивания национальной валюты. В частности, надо отметить, что объем депозитов в национальной валюте, привлеченных банками на срок до 3 месяцев был практически равен (94%) объему средств, привлеченных на период от 3 до 12 месяцев (в июне). В январе, к примеру, депозиты, привлеченные на срок до 3 месяцев, составляли 21,2% по отношению к объему средств, размещенных сроком на 3-12 месяцев. Такая ситуация не позволяет коммерческим банкам увеличивать свободные «длинные» средства, и представляет постоянную опасность для краткосрочной ликвидности банков.

Также тревожной остается эволюция проблемных кредитов, на долю которых приходится 17,47% от общего кредитного портфеля банков. Слишком большой объем проблемных кредитов, в свою очередь, обязал банки искать другие источники покрытия не полученных вследствие предоставления этих кредитов доходов. В итоге, для защиты банковской системы коммерческие банки решили быть более осторожными и не торопились снижать ставки как по кредитам, так и по депозитам (несмотря на снижение базовых ставок НБМ). Это привело к увеличению разницы между средней процентной ставкой по кредитам и депозитам (которая обеспечивает прибыльность банков). Еще больше выросла разница между средней процентной ставкой по кредитам и депозитам в национальной валюте – с 2,56 процентных пунктов (п.п.) в январе 2009 до 9,81 п.п. – в июне текущего года, в то время как разница между средней процентной ставкой по кредитам и депозитам в иностранной валюте росла медленнее – с 1,39 п.п. до 7,17 п.п., соответственно.

Импорт растет быстрее, чем экспорт (по данным за первые семь месяцев 2010 года). В первые семь месяцев 2010 года объем экспорта составил $621 млн, что на 6,9% больше, чем за тот же период 2009 года, в том числе, в страны ЕС экспорт сократился на 3,4%, в страны СНГ – увеличился на 14,8%. Объем мпорта составил $1676 млн, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе  – на 18,3% увеличился импорт из ЕС, из стран СНГ – сократился на 3,9%. В результате, отрицательное сальдо торгового баланса составило $1055 млн, или на 15% больше, чем за тот же период 2009 года. В этом контексте вызывает тревогу тот факт, что в июле 2010 г.  объем экспорта сократился на 8% по сравнению с июлем 2009 г., а также снизился по сравнению с предыдущим месяцем 2010 года.

Доходы и расходы национального публичного бюджета выросли непропорционально. В первой половине текущего года доходы национального публичного бюджета составили 12399,8 млн леев, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Расходы составили 13705,1 млн леев, увеличившись на 6,2% по сравнению с I полугодием 2009 г. Дефицит национального публичного бюджета составил 1305,3 млн леев. Основная часть бюджетных доходов сформировалась за счет роста НДС на импорт и таможенных сборов в связи обесцениванием национальной валюты (+718 млн леев), увеличения акцизных ставок (+202 млн леев), передачи прибыли НБМ в госбюджет (+336 млн леев), дивидендов акционерных обществ, мажоритарный капитал которых принадлежит государству, и госпредприятий (+100 млн леев). Также зарегистрировано сокращение поступлений от сбора НДС внутри страны – на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. Следовательно, увеличение поступлений достигнуто за счет обеднения населения и применения административных рычагов со стороны госструктур, а не благодаря росту экономики или улучшения налогового администрирования.

В то же время, для финансирования бюджетного дефицита Правительство прибегло к внутренним и внешним займам в размере около 200 млн леев и 1000 млн леев, соответственно. 

Существенно вырос государственный долг. Для покрытия бюджетного дефицита, правительство приступило к массовым займам, как внутренним, так и внешним. Общий размер государственного долга (внутреннего и внешнего), администрируемый Правительством, на конец июля 20010 г. составил около 18 млрд леев, что на 39,2% больше по сравнению с аналогичными показателями за тот же период 2009 года.  

Внутренний долг полностью сформирован из государственных ценных бумаг (ГЦБ), объем которых составил 5287,3 млн леев по цене покупки, в том числе: ГЦБ, выпущенных посредством аукционов, – 2723,9 млн леев, конвертируемые ГЦБ (внутренний государственный долг, конвертируемый НБМ в ГЦБ) – 2213,4 млн леев и ГЦБ, размешенные путем подписки, – 350 млн леев. По сравнению с ситуацией на 30 июня 2009 г., внутренний государственный долг увеличился на 25,2%.

По данным за 30 июня 2010, размер внешнего государственного долга составил $990,5 млн, а на 30 июня 2009 г. – $775,1 млн. С начала года внешний государственный долг увеличился за счет ассигнований СДР (специальные права заимствования) в сумме $183,9 млн и сокращения притока внешних заимствований ($101,3 млн) против их возмещения ($22,2 млн).

Зарегистрирован спад инвестиционной деятельности на 3,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал составил 3305,1 млн леев. Основными источниками финансирования инвестиционной деятельности стали средства экономических агентов и населения, которые в январе-июне 2010 г. обеспечили 68,5% от общего объема привлеченных инвестиций в основной капитал, что на 6,7% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет административно-территориальных единиц, увеличились на 2% по сравнению с тем же периодом 2009 г., а средства госбюджета, иностранных инвесторов и других источников – сократились, соответственно, на 40,3%, 13,1% и 28,1%.

В промышленности отмечен незначительный рост. Объем промышленного производства увеличился на 6,6%. На первый взгляд, этот показатель кажется позитивным. Но, учитывая тот факт, что в прошлом году в промышленности был зарегистрирован спад на 24,9%, очевидно, что рост на 6,6% – достаточно скромный, он обусловлен истощением товарных запасов в торговле и не означает качественного оживления в промышленности.

Наибольшая доля в общем объеме промпроизводства пришлась на производство продуктов питания и напитков (36,4%) – в январе-июне 2010 г. объем этой продукции увеличился на 6,1%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий объем производства продуктов питания и напитков положительно повлиял на рост производства в таких областях, как: производство дистиллированных алкогольных напитков (на 35%), вина (23%), переработка и консервирование плодоовощной продукции (на 13,2%), производство молочных продуктов (на 4%). В то же время, зарегистрировано сокращение производства минеральной воды и прохладительных напитков (на 6,8%), растительных и животных масел и жиров (на 13,9%), хлеба и кондитерских изделий (на 1,7%). Сокращение объема производства зарегистрировано и в других областях перерабатывающей промышленности. Так, на 24,4% сократилось производство готовых металлических изделий (без учета производства машин и оборудования), снизилось производство изделий из каучука и пластика – на 12,4%.

Увеличилось производство табачной продукции (в 1,6 раза), которая ориентирована на внешние потребительские рынки и поступает заграницу различными способами, в том числе, путем контрабанды.

Сократился объем грузоперевозок. Предприятия железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта перевезли 3179,6 тыс. тонн грузов, что составляет лишь 94,1% от объема, перевезенного за тот же период 2009 г. Это сокращение грузоперевозок обусловлено, главным образом, снижением на 17,6% железнодорожных перевозок, и связано как со спадом национальной экономики, так и снижением объемов транзитных грузоперевозок через Республику Молдова.

 В розничной торговле и платных услугах зарегистрирован рост на 7,6% и, соответственно, на 6,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На мой взгляд, это увеличение связано с преодолением потребителями общих негативных ожиданий от экономического кризиса (ограничение потребления) и стабилизацией объема денежных переводов из-за рубежа до уровня 2009 года. Таким образом, рост потребления был обусловлен преодолением определенных психологических барьеров и не сопровождался реальным ростом доходов населения в 2010 году.

Среднемесячная заработная плата работника национальной экономики в реальном выражении сократилась на 0,3%. 

На 1 июля 2010 размер задолженности экономических агентов по оплате труда (задолженность с истекшим сроком возврата) составил  149,5 млн леев, увеличившись на 10,4 млн леев по состоянию на 1 июля 2009 г. и на 3,4 млн леев по состоянию на 1 июня 2010 г.

На биржах труда зарегистрировано 47,9 тыс. безработных, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

__________________________________________________________________________ 

Представленные данные демонстрируют, что Правительству Филата не удалось реализовать Программу восстановления экономики (которую очень хвалили осенью 2009 г.), а большинство мер, включенных в Программу, остаются на уровне популистских деклараций без практического результата. В настоящее время эволюцию социально-экономической ситуации в Молдове можно сравнить с процессом торможения автомобиля, который на момент прекращения движения немного откатывается назад.

 Известно, что в период экономического кризиса, происходят процессы реорганизации транснационального бизнеса – многие крупные компании переносят некоторые сегменты бизнеса в развивающиеся страны, которые являются более привлекательными с точки зрения затрат. Такие изменения предоставляют уникальную возможность для развивающихся стран стать основными хозяевами иностранных инвестиций и значительно повысить свой экономический потенциал.

Я считаю, что в Республике Молдова, которая имеет ограниченный внутренний рынок и полную зависимость национальной экономики от экономической ситуации в других странах, усилия Правительства должны быть ориентированы, прежде всего, на развитие бизнес-инфраструктуры и привлечения инвестиций (в том числе иностранных) в экономику для удовлетворения внутреннего спроса, сокращения импорта потребительских товаров, а также для развития в будущем экспорта товаров и услуг. Но статистические данные показывают, что именно по этому направлению Правительство «тормозит», приток инвестиций в основной капитал находится на очень низком уровне, что, в свою очередь, не создает никаких предпосылок для развития страны в будущем.

Таким образом, экономическая ситуация в стране остается неопределенной, а Правительство, по заявлениям премьер-министра Филата, демонстрирует явно не обоснованный оптимизм,  с очевидным предвыборным оттенком, без указания источников финансирования роста зарплат бюджетникам и социальных выплат для малообеспеченных слоев населения.

Или кто-то из внешних доноров гарантирует безусловное финансирование любого увеличения зарплат и социальных выплат путем выделения все новых и новых кредитов в период выборов, лишь бы сохранить доминирование зеленого цвета в Парламенте и следующем правительстве?

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.