Starea sănătăţii economice a sferei medicale

În cadrul întâlnirilor mele electorale, am ocazia să discut cu diferite categorii de cetăţeni, din diverse domenii profesionale.

În cadrul întâlnirilor mele electorale, am ocazia să discut cu diferite categorii de cetăţeni, din diverse domenii profesionale. De fiecare dată însă, oamenii abordează acelaşi subiect, aceleaşi probleme – veniturile, preţurile, tarifele, cheltuielile cotidiene, dezvoltarea instituţiilor în care activează, dezvoltarea economică a ţării la general ş.a.m.d. Şi, frecvent, impresia pe care mi-o creează aceste discuţii este că o depresie apăsătoare a pus stăpânire pe foarte mulţi dintre conaţionalii noştri.
În societate se resimte un sentiment de abandon, de percepţie că guvernarea a uitat de cetăţean, că e concentrată pe cu totul alte probleme şi interese. În consecinţă, la oameni a dispărut certitudinea unei evoluţii lente dar sigure în plan economic, cum era până în 2009, a dispărut şi încrederea într-un viitor cu o viaţă destoinică. Niciodată oamenii noştri nu au fost atât de deziluzionaţi ca acum, după un an de pseudoguvernare pseudodemocrată. Mulţi dintre ei, după ce au înghiţit gogoaşele promisiunilor electorale din 2009, au ajuns astăzi să nu mai creadă în nimeni şi în nimic.
La una din întâlnirile mele recente, cu lucrătorii unei instituţii medico-sanitare, acest sentiment al unei dezamăgirii totale, chiar maladive, l-am resimţit cu o intensitate deosebită. Medicii, cei care reprezintă nu doar una din categoriile elitiste ale societăţii, dar sunt, de rând cu profesorii, şi barometrul unei societăţi prospere, se află astăzi într-o stare de profundă obidă şi revoltă totodată. Şi e de înţeles acest lucru. E de înţeles această revoltă în situţia când o profesie atât e prestigioasă ajunge să fie echivalată cu o stare financiară atât de modestă.
Recunosc, nu este deloc uşor să reînvii încrederea în viitor a unor oameni care au început să privească politica nu ca pe un generator al bunei administrări şi al progresului, ci ca pe un izvor al dezbinării şi un teren al intereselor oculte. Mai ales, nu e uşor să priveşti în ochii întrebători ai celor care, zi de zi, lucrează pentru salvarea vieţilor omeneşti.
În pofida acestor reticenţe fireşti, justificate ale medicilor faţă de politică şi politicieni, încerc să le redau speranţa unor vremuri mai bune, unor vremuri mai sănătoase. Pentru că, dacă s-a putut anterior, se va putea, cu siguranţă se va putea şi în viitor de obţinut performanţă economică şi de gestionare şi în domeniul medical.
Voi încerca şi prin intermediul acestui text să vă încredinţez de acest lucru. Plasez în cele ce urmează un raport realizat de colegii mei de partid privind situaţia din medicină pe anii 2001-2008 de guvernare comunistă, până la declanşarea crizei politice şi a tuturor celorlalte crize în lanţ. Veţi vedea din statistica şi factologia prezentate că în acei de guvernare s-a reuşit reconstrucţia unui sistem grav afectat de haosul anilor 90. Experienţa acelor ani de guvernare, cumulată cu voinţa de a moderniza ţara, plus competenţa profesională în creştere a membrilor PCRM, ne va permite să relansăm domeniul medical pe o nouă treaptă, calitativ superioară, a dezvoltării. Şi acesta nu e un obiectiv declarartiv. Această e o continuare firească a eforturilor şi rezultatelor noastre de până acum, eforturi şi rezultate de care puteţi lua cunoştinţă din raportul de mai jos.

***
Consolidarea sistemului de sănătate în perioada anilor 2001-2008

Grija faţă de sănătatea populaţiei a constituit o preocupare prioritară a politicii de guvernare în perioada 2001-2009. Programul de activitate a structurilor statale în perioada de referinţă a avut drept scop consolidarea şi modernizarea continuă a sistemului de sănătate, coordonarea activităţilor organelor administraţiei publice centrale şi locale în soluţionarea problemelor de sănătate şi sporirea accesului populaţiei la servicii medicale calitative.
Direcţiile principale de perfecţionare şi dezvoltare a sistemului de sănătate au cuprins:
implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală ca factor primordial în protecţia financiară a populaţie;
consolidarea sectorului de asistenţă medicală primară şi de urgenţă;
fortificarea instituţiilor medicale spitaliceşti şi creşterea calităţii serviciilor medicale prestate, prin aplicarea în practică a tehnologiilor medicale avansate;
promovarea politicii medicamentului şi sporirea accesibilităţii populaţiei la medicamentele esenţiale;
stabilirea unui sistem relevant de management al calităţii serviciilor medicale şi de acreditare a instituţiilor medicale.

Elementul esenţial care defineşte schimbarea în cadrul sistemului sănătăţii din Republica Moldova este introducerea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală începând cu anul 2004. Această schimbare a însemnat o sporire semnificativă a veniturilor în sistemul de sănătate. Conform estimărilor, finanţarea sectorului sănătăţii în anii 2001-2008 a crescut de 5,4 ori şi în anul 2008 a constituit 3304,6 milioane lei, comparativ cu 611,8 milioane lei în anul 2001 (Fig. 1). Creşterea finanţării sistemului de sănătate a permis majorarea volumului de servicii şi a spectrului de medicamente compensate în cadrul asigurărilor obligatorii, precum şi extinderea volumului de servicii, medicamente şi facilităţi acordate populaţiei în cadrul Programelor Naţionale de sănătate.

db Starea sănătăţii economice a sferei medicale
Dinamica bugetului consolidat al ocrotirii sănătăţii, Republica Moldova, 2001-2008(mil. lei)

Cota cheltuielilor publice pentru ocrotirea sănătăţii în PIB a crescut constant şi a constituit 5,8% în anul 2008, comparativ cu 2,8 % în 2001.
Odată cu implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală s-a modificat structura cheltuielilor instituţiilor medico-sanitare publice. Dacă în trecut cota majoritară a finanţării era destinată întreţinerii infrastructurii, apoi în prezent predomină cheltuielile pentru salarizarea personalului, procurarea medicamentelor şi alimentelor.
Cheltuielile efective pentru salarizarea personalului au crescut de la 345.7 milioane lei în anul 2003 la 1226,9 milioane lei în anul 2008.
Alocaţiile pentru medicamente s-au majorat de la 101,9 milioane lei la 516.1 milioane lei, iar pentru procurarea alimentelor – de la 33,8 la 83.1 milioane lei.
În medie pentru toate tipurile de instituţii salariile medii ale asistentelor medicale pentru o persoană fizică au crescut de la 537,0 lei în anul 2003 până la 2190,7 lei în anul 2008, iar ale medicilor – de la 949,4 până 3775,4 lei. Printre medici în anul 2008 cele mai înalte salarii medii la o persoană au fost înregistrate în cadrul serviciului de asistenţă medicală urgentă (5282,58 lei), urmate de salariile medicilor angajaţi în cadrul asistenţei medicale primare (4133,86 lei), iar pentru asistentele medicale – în cadrul serviciului de asistenţă medicală urgentă (3122,42 lei), urmat de serviciul spitalicesc (2174,92 lei).
Tot în perioada anilor 2001-2008 a fost realizat un amplu program de reabilitare a instituţiilor medicale şi dotarea lor cu tehnologii moderne.
O atenţie aparte a fost acordată consolidării Serviciului de asistenţă medicală urgentă. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la crearea Serviciului centralizat de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova”, în anul 2003, au fost organizate Staţiile zonale de asistenţă medicală urgentă din municipiul Chişinău, zonele „Nord”, „Centru”, „Sud” şi „UTA Găgăuzia” şi 35 substaţii raionale de asistenţă medicală urgentă cu 84 puncte de urgenţă în localităţile rurale.
La moment, serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă deserveşte populaţia pe o rază de până la 25 km, ceea ce corespunde standardelor internaţionale. În cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă activează în regim non-stop 250 echipe de asistenţă medicală urgentă, inclusiv 159 echipe de profil general şi 8 pediatrice. Suplimentar sunt organizate 69 echipe de felceri şi 22 echipe specializate. În perioada dată au fost efectuate lucrări de reparaţii curente şi capitale ale edificiilor staţiilor de asistenţă medicală urgentă, cu instalarea încălzirii autonome, a sistemelor de apă şi canalizare. Subdiviziunile Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă au fost dotate cu peste 200 unităţi de transport dotate cu utilaje medicale performante, iar Serviciul republican AVIASAN – cu o autosanitară de tip VWT-5 cu echipament necesar pentru acordarea asistenţei medicale în valoare de 151 mii Euro.

Ca rezultat al consolidării capacităţilor de deservire şi instruirii personalului medical a sporit semnificativ accesul populaţiei la serviciile de urgenţă. Pe parcursul anilor numărul solicitărilor la serviciul de urgenţă în Republica Moldova a crescut de la 543,2 mii solicitări până la 999,7 mii, ceea ce constituie 279,4 solicitări la 1000 de locuitori în anul 2008, în comparaţie cu 152,1 în anul 2001.

dn Starea sănătăţii economice a sferei medicale
Dinamica numărului de solicitări la serviciul de urgenţă în perioada 2001-2008 ( la 1000 locuitori)

Cel mai înalt ritm de de creştere a numărului de solicitări de urgenţă realizate în perioada analizată a fost înregistrat printre locuitorii din mediul rural 224,2%. Printre locuitorii din mediul urban acest indicator a constituit 125,1%. Aceste rezultate ne demonstrează că în condiţiile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală accesul populaţiei rurale la serviciile de asistenţă medicală urgentă a sporit de peste două ori.
Din totalul solicitărilor de urgenţă, 74,0% le-au revenit persoanelor asigurate din bugetul de stat (pensionari, invalizi, copii de vârstă preşcolară etc.), 19,4% solicitări – persoanelor asigurate prin intermediul angajatorului, 5,0% solicitări – persoanelor neasigurate şi 1,6% solicitări – persoanelor care s-au asigurat în mod individual.

O prioritate importantă în cadrul programului de guvernare a constituit-o consolidarea asistenţei medicale primare. Pe parcursul anilor 2001-208 au fost întreprinse măsuri eficiente pentru fortificarea instituţiilor medicale primare din localităţile rurale şi cele raionale, care au inclus, pe de o parte, reparaţii curente şi capitale ale edificiilor, iar pe de altă parte – dotarea lor cu aparataj medical contemporan. Toţi cei peste 2000 de medici de familie au fost asiguraţi cu truse medicale şi echipament necesar procesului de diagnosticare şi tratament al maladiilor. Până în prezent au fost reparate capital peste 120 de Centre de sănătate rurale şi raionale. Continuă reparaţia capitală a încă 35 de Centre de sănătate din toate raioanele ţării. Medicii de familie au fost asiguraţi cu transport medical specializat. În total, serviciul de asistenţă medicală primară a beneficiat de 320 de automobile procurate din fonduri centralizate.
Alocaţiile financiare pentru asistenţa medicală primară au crescut de la 124,5 milioane lei în 2001 până la 768,3 în anul 2008. Majorarea alocaţiilor financiare în perioada de referinţă a permis de a acorda populaţie în condiţii de ambulator un număr mai mare de consultaţii şi investigaţii medicale. Numărul mediu de investigaţii a crescut de la 1,4 până 2,5 la o adresare la medicul de familie. În proces de realizare se găsesc proiectele Băncii Mondiale şi Uniunii Europene cu bugete consecutive de 5 mln. dolari şi respectiv 4,8 mln euro pentru fortificarea infrastructurii şi dotarea cu echipament a serviciului de asistenţă medicală primară în localităţile rurale.

Deosebit de valoroase au fost schimbările din sectorul spitalicesc. Spitalul reprezintă segmentul principal al sistemului de sănătate, fără de care este imposibil de a lansa şi implementa reforme structurale şi funcţionale. Numărul pacienţilor trataţi în spitale s-a majorat constant de la 542570 în anul 2001 până la 581730 în anul 2008. Serviciul spitalicesc din ţară în perioada anilor 2001-2008 s-a bucurat de o finanţare prioritară. Peste 52% din toate resursele financiare alocate sănătăţii au fost distribuite spitalelor. Spitalele raionale, municipale şi republicane au fost dotate cu aparataje şi tehnologii medicale moderne în sumă totală de peste 1067,5 milioane lei.
Continuarea consolidării spitalelor este un pas de importanţă majoră în reducerea costurilor fixe şi o posibilitate de a utiliza resursele economisite pentru ameliorarea condiţiilor în care se efectuează prestarea serviciilor medicale. În scopul optimizării infrastructurii reţelei spitaliceşti în prezent se elaborează Planul general de dezvoltare a spitalelor. Realizarea măsurilor incluse în Plan va permite reglementarea de stat a activităţilor de procurare centralizată a tehnicii şi utilajului medical, precum şi de distribuire a tehnologiilor medicale costisitoare în instituţiile medico-sanitare publice de diferite nivele şi tipuri de asistenţă medicală.
A fost reconstruit şi dat în exploatare blocul curativ nr.1 al Spitalului Republican de Ftiziopneumologie din Vorniceni, cu capacitatea de 108 paturi, fapt ce va spori accesul la asistenţă medicală de calitate al pacienţilor cu forme multidrogrezistente de tuberculoză. La acest obiect au fost valorificate mijloace financiare în valoare de 56,9 mln. lei.
A fost deschis Centrul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie în compenţa IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii, cu o capacitate de 38 paturi.

Fortificarea sistemului ocrotirii sănătăţii şi, în particular, a asistenţei mamei şi copilului a reprezentat una din strategiile prioritare ale Guvernului Republicii Moldova. Drept rezultat, toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, femeile gravide, mamele care îngrijesc 7 şi mai mulţi copii şi copiii invalizi au fost incluşi în contingentul asigurat de către stat. Toate cheltuielile legate de îngrijirile mamei şi copilului sunt acoperite de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
Întru sporirea accesibilităţii gravidelor la servicii medicale calitative, acestea sunt spitalizate pentru naştere în instituţia medico-sanitară solicitată, indiferent de locul de trai.
În perioada de referinţă, 26 matrnităţi de nivelul I au fost dotate cu echipament medical modern. A fost procurat un reanimobil specializat pentru transportarea nou-născuţilor şi prematurilor. Experienţa Moldovei în implementarea noilor tehnologii a fost apreciată înalt de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care a selectat Moldova ca ţară pilot pentru implementarea Iniţiativei Globale „Graviditate fără risc”.
Continuă implementarea Strategiei Conduita Integrată a Maladiilor la Copii, promovată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii care are drept scop ameliorarea calităţii asistenţei medicale primare acordate copiilor, în special pentru diminuarea mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub 5 ani şi utilizarea mai eficientă a resurselor din sistemul sănătăţii pentru educaţia în familie.
Pentru anul 2008, în Programul Unic de asigurări medicale au fost incluse serviciile de sănătate prietenoase tinerilor.
A fost dat în exploatare Centrul de Reabilitare pentru Copii cu handicap sever al aparatului locomotor, pentru acordarea asistenţei consultativ-diagnostice spitaliceşti pe 30 paturi şi de ambulatoriu cu capacitate de până la 70 vizite pe zi. Costul total al acestui proiect a fost de 27 mil. lei.

Pe parcursul ultimilor ani ai guvernării comuniste au fost realizate intervenţii susţinute în domeniul resurselor umane şi formarea profesională a medicilor. Soluţionarea problemei asigurării instituţiilor medico-sanitare cu personal medical a rămas până la sfârşitul mandatului, în 2009, o sarcină prioritară pentru Ministerul Sănătăţii. Pentru atragerea medicilor în instituţiile medicale raionale şi rurale tinerilor specialişti li s-au acordat diverse facilităţi – spaţiu locativ, acoperirea parţială a cheltuielilor pentru agent termic şi energia electrică, indemnizaţii de 30 mii lei pentru specialiştii cu studii superioare şi respectiv de 24 mii lei pentru specialiştii cu studii medii. Tinerii specialişti angajaţi în mediul rural au beneficiat şi de alte facilităţi, cum ar fi – conferirea categoriei de calificare profesională, continuarea prioritară a studiilor postuniversitare, oportunităţi de dezvoltare a carierei profesionale etc.

Este de la sine înţeles că, odată cu revenirea sa la conducerea ţării, Partidului Comuniştilor va şti să-şi reia de pe o dimensiune calitativ nouă angajamentele privind fortificarea stării sănătăţii economice a sferei medicale. Realizările din anii 2001-2008 au demonstrat capacitatea guvernării comuniste de a fi eficientă în acest domeniu; în perioada 2011-2014 numărul şi performanţa realizărilor de acest gen vor fi doar în creştere, în conformitate cu viziunea noastră asupra sănătăţii naţiunii, potrivit căreia o medicină performantă stă la baza unei societăţi competitive şi de succes.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.