Sectorul energetic – de la abandon la restartare

În postarea de astăzi voi aborda un alt domeniu însemnat al economiei naţionale – sectorul energetic. Ca şi agricultura, un domeniu analizat în postarea precedentă, sectorul energetic vizează în modul cel mai direct securitatea economică a Republicii Moldova.

În postarea de astăzi voi aborda un alt domeniu însemnat al economiei naţionale – sectorul energetic. Ca şi agricultura, un domeniu analizat în postarea precedentă, sectorul energetic vizează în modul cel mai direct securitatea economică a Republicii Moldova. A neglija aceste domenii înseamnă a supune riscului dezvoltarea şi independenţa economică ale ţării in corpore, la toate capitolele şi pe toate dimensiunile. Dar se vede că independenţa, nu doar cea politică, dar şi cea economică, a Republicii Moldova, e o chestiune nu prea importantă pentru guvernarea liberal-democrată. E şi ea, această independenţă, o chestiune de târg, cum chestiuni de târg au fost acordurile cu FMI privind închiderea şcolilor, grădiniţelor şi spitalelor, „negocierile” privind cedarea teritoriului de la Palanca Ucrainei, înţelegerile tainice de la „întâlnirile de meci” cu Smirnov şi, potrivit unor informaţii mai vechi-noi, se presupune că tot de târg au fost şi deciziile de a deversa puhoiul de ape în lunca Prutului.

În spatele evoluţiei, mai bine zis involuţiei, lucrurilor din domeniul energetic, tot parcă transpar pe alocuri nişte interse de târg. Se va vedea acest lucru din datele analizei ce urmează. Tot aşa cum se va vedea că, după ce a adus în prag de faliment agricultura, guvernarea AIE a „excelat” şi în privinţa sectorului energetic, parcă intenţionat deturnând unele iniţiative ale guvernării precedente şi compromiţând prognozele pozitive legate de consolidarea şi dezvoltarea reţelei energetice în ţară. Oare de ce? E încă o întrebare răspunsul la care va trebui aflat după 28 noiembrie.

Aşadar, reieşind din situaţia actuală creată în sectorul energetic pe parcursul ultimului an, putem certifica înrăutăţirea acesteia în raport cu perioadele anterioare.

Problemele şi greşelile efectuate de AIE în sectorul energetic.

Nu putem da o apreciere stării de lucruri în sectorul energetic fără a menţiona greşelile efectuate şi problemele generate de actuala coaliţie de guvernare în acest domeniu. Iată care sunt principalele:

Reorganizarea ANRE şi preluarea unor funcţii improprii sub influenţa FMI:

Modificările în legislaţia în vigoare vizând trecerea competenţelor de numire a directorilor ANRE şi aprobarea bugetului acestei instituţii de la Guvern către Parlament a fost efectuată sub influenţa FMI, fără nicio argumentare juridică şi economică. Având drept scop declarat sporirea independenţei ANRE, rezultatul de facto a fost unul opus, funcţiile de directori au fost partajate între diferite componente ale AIE pe criterii politice (cu majorarea numărului de directori de la 3 până la 5), instituţia devenind dependentă politic integral, iar unii directori sunt pur şi simplu incompetenţi, neavând vreo experienţă în domeniu. E de menţionat că practica internaţională este diferită, vectorul principal al practicii reglatorii este orientat spre o bază normativă foarte solidă, cu atribuţii extinse ale reglatorului, cu directive administrative obligatorii spre executare. Putem afirma cu certitudine, că reforma promovată de AIE în acest sens nu a dat niciun rezultat palpabil, ANRE la moment fiind discreditat total, neavând nicio independenţă şi autoritate pe piaţa energetică din Republica Moldova.

Preluarea de către ANRE a funcţiei de stabilire a tarifelor la energia termică este una contrară autonomiei autorităţilor publice locale, precum şi practicii internaţionale în domeniu. Practic, preluând competenţa de reglementare a tarifelor pentru energia termică în mun. Chişinău, ANRE va fi responsabilă inclusiv de securitatea aprovizionării consumatorilor cu servicii comunale calitative şi de eventualul eşec în acest sens.

O greşeală substanţială a AIE în procesul stabilirii tarifelor la energia termică a fost reducerea pentru anul 2010 a tarifelor de livrare pentru CET-uri (producători) şi majorarea esenţială a tarifului pentru Termocom (intermediar). Prin această decizie ANRE l-a favorizat în primul rând pe intermediar, afectând considerabil interesele CET-urilor şi consumatorilor de rând.

Efectuând aceste reforme, prin extinderea competenţelor şi numărului de directori ai ANRE, AIE a majorat substanţial bugetul acestei instituţii pentru anul 2010 (cu cca 19%, de la 13,8 mln. lei până la 16,4 mln. lei), fiind majorată plata reglatorie până la 0,11% pentru diferite segmente ale pieţei energetice, în final aceste plăţi se vor reflecta în tariful achitat de fiecare consumator.

Practica incorectă de stabilire a tarifelor, în consecinţă, a dus la apariţia unor dispute judiciare, care au compromis integral autoritatea reglatorului, iar ANRE este tratată mai degrabă ca o marionetă în mâna guvernanţilor.

Progresul slab în domeniul armonizării actelor normative cu directivele UE. Pe parcursul unui an de guvernare, AIE nu a întreprins nimic în partea ce ţine de alinierea reglementărilor în sectorul energetic autohton la cele mai bune practici europene. La aspectul dat sunt aprobate doar legile de bază (energia electrică şi gazele naturale), elaborate încă de Guvernul Greaceanîi.

Stoparea totală a investiţiilor publice în sectorul energetic. După venirea la guvernare a AIE, din bugetul de stat nu a fost alocat niciun leu pentru finanţarea programelor investiţionale în sectorul energetic, în special în gazificarea localităţilor ţării. Dacă în perioada anilor 2005 – 2009 statul a reuşit să finanţeze lucrările de gazificare în localităţile ţării în valoare totală de cca 800 mln. lei, atunci pentru anul 2010 în bugetul de stat au fost planificate doar 9 mln. lei (?!). Procesul de gazificare a localităţilor din contul bugetului de stat practic este stopat. Drept rezultat, există mii de persoane nemulţumite din diferite localităţi ale republicii.

Lipsa de proiecte ce vizează extinderea capacităţilor de generare a energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova. Fiind dependentă de resursele energetice externe, AIE nu a reuşit să iniţieze niciun proiect investiţional în domeniul generării energiei electrice pe partea dreapta a Nistrului, inclusiv prin diversificarea surselor de combustibil. E de menţionat, că Guvernul Greceanîi a reuşit să semneze un acord investiţional de lansare a construcţiei unor capacităţi noi de generare a energiei electrice pe baza de cărbune în regiunea Ungheni. La prima fază capacitatea de generare fiind 350 MW, ulterior capacitatea urmând să se majoreze până la 1000MW, asigurând de fapt independenţa totală în furnizarea energiei electrice de factorii externi. Pentru prima etapă, valoarea investiţiilor a fost preconizată la nivelul de 650 mln. euro. După cu vedem, nu este o continuitate a acestui proiect important de investiţii. La fel este de menţionat memorandumul semnat cu Corporaţia chineză „COVEC” privind finanţarea proiectelor de infrastructură, inclusiv în sectorul energetic, în valoare de 1 mlrd. dolari SUA. Acest proiect la fel a rămas fără nicio reacţie şi continuitate din partea AIE. De asemenea, nu este întreprinsă nicio acţiune în vederea lansării unor proiecte investiţionale pentru modernizarea capacităţilor CET-urilor autohtone.

Progresul slab în domeniul reglementării datoriilor pentru gazele livrate de SAD “Gazprom”. De către AIE nu este lansat niciun mecanism real de reglementare a datoriilor, aceasta profită doar de realizările obţinute în acest sens de către Guvernul Greceanîi. Pe parcursul anilor 2009 – 2010 nu a fost prezentată nicio viziune clară privind opţiunile de reglementare a datoriilor acumulate de SA „Moldovagaz”.

Progres slab în domeniul restructurării datoriilor CET-urilor. La fel ca şi în sectorul de gaze, nu este elaborat şi aprobat un plan complex de restructurare a întreprinderilor termoenergetice, inclusiv reglementarea datoriilor acestora. E de menţionat, că conceptul de restructurare a datoriilor întregului lanţ energetic a fost elaborat de fostul Minister al Economiei şi Comerţului, iar concluziile şi propunerile acestuia pot fi utilizate în calitate de instrumente de reglementare a datoriilor.

Monitorizarea slabă a activităţii SA „Termocom”. Fiind un debitor de ultima instanţă pentru întreprinderile din sectorul energetic, având o importanţă deosebită în lanţul termoenergetic, nu sunt văzute rezultatele monitorizării adecvate a situaţiei cu SA „Termocom”, drept rezultat fiind încetarea procedurii de insolvabilitate a acesteia, reintrarea în drepturi corporative a Primăriei mun. Chişinău, scopul căreia mai mult constă în stabilirea unui control riguros asupra fluxului de mijloace financiare în cadrul întreprinderii în raport cu lansarea unor idei de restructurare corporativă. În final, soarta masei debitoare a SA „Termocom” rămâne încertă, fără acoperire reală a creanţelor faţă de creditori, ceea ce pune sub pericol activitatea economico-financiară a întreprinderilor în lanţul CET-uri şi SA „Moldovagaz”.

Procesul judiciar cu caracter compromis cu SRL „Energoalians” din Ucraina. Guvernul nu a efectuat nicio intervenţie în sensul protejării intereselor naţionale în disputa cu compania ucraineană, utilizând inclusiv şi instrumentele politice. Valoarea totală a reclamaţiilor companiei ucrainene ajunge deja la o sumă de 62 mln. dolari SUA, achitarea căreia va pune pe burtă întreg sectorul energetic, iar în final vor suferi toţi consumatorii ţării.

Progresul slab în domeniul dezvoltării interconexiunilor sistemului electroenergetic naţional cu cel european. După unele declaraţii faimoase lansate de unii lideri ai AIE, realizările practice în domeniul interconectării sistemelor electroenergetice sunt departe de o concepţie eficientă. Observaţiile anului 2010 se rezumă doar la declaraţii, iar activitatea cu instituţiile specializate din UE la aspectul dat practic e stopată. La fel nu este determinată sursa de finanţare a proiectelor de interconexiune, miza de bază a AIE fiind doar creditele externe, ceea ce în final va duce la creşterea datoriei externe a ţării.

Nu este creată Agenţia pentru Eficienţa Energetică (AEE) şi Fondul pentru Eficienţa Energetică (FEE). Proiectul de hotărâre de Guvern privind crearea AEE a fost elaborat de către fostul Guvern, fiind practic gata spre aprobare. Pe parcursul unui an de zile, AIE nu a întreprins nimic în vederea creării AEE, ceea ce, în consecinţă, ar fi dat un impuls pozitiv dezvoltării sectorului prin prisma reducerii intensităţii energetice a economiei naţionale. Situaţia dată se referă şi la FEE, care nu este creat până la moment.

Progresul slab în dezvoltarea energiei regenerabile. Având o lege a energiei regenerabile relativ bună, pe parcursul anilor 2009 – 2010 AIE nu a reuşit să adopte niciun act normativ de stimulare a investiţiilor în sectorul energiei regenerabile, nemaivorbind de elaborarea unui program la nivel de stat de susţinere a sectorului respectiv.

Lipsa monitorizării suficiente şi transparenţei în procesul pregătirii economiei naţionale către perioada rece a anului. Nu este prezentată nicio informaţie la subiect, precum şi un raport de progres al stării de lucruri la moment.

Pornind de la constatarea situaţiei precare în domeniu şi luând în considerare erorile comise, consider că e necesar de a fi întreprinse următorul set de acţiuni pentru ameliorarea sectorului energetic.

Acţiunile urgente ce urmează a fi întreprinse în sectorul energetic:

revizuirea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului energetic până la 2020, prin oferirea stimulentelor pentru investitori în diferite proiecte investiţionale la nivel de ţară;

revederea formulei actuale de activitate a ANRE prin sporirea adevarată a independenţei acesteia;

revederea bugetului ANRE în vederea optimizării cheltuielilor reieşind din necesităţile reale, fără creşterea neargumentată a statelor de personal;

revizuirea de către ANRE a metodologiilor de calculare a tarifelor pentru CET-uri şi distribuitori de căldură, pentru stimularea companiilor să efectueze investiţii în eficienţa energetică;

iniţierea în mod de urgenţă a negocierilor cu Gazprom în privinţa reglementării datoriilor pentru gazele livrate, conform propunerilor elaborate de Guvernul anterior, expuse şi în procesele-verbale semnate cu Gazprom;

relansarea investiţiilor publice în sectorul energetic, în special în sectorul de gaze;

revizuirea abordării în privinţa gazificării interne a localităţilor şi oferirea posibilităţii distribuitorilor efectuarea investiţiilor în reţelele de gaze conform planurilor sale investiţionale;

ANRE urmează să ia o atitudine faţă de furnizorii şi distribuitorii alternativi, care nu-şi onorează obligaţiunile sale în privinţa achitării gazelor livrate şi efectuării investiţiilor în reţele;

renegocierea tarifului de tranzit cu Gazprom în interesul operatorului naţional de transport al gazelor naturale;

iniţierea negocierilor cu partenerii de dezvoltare şi ţările vecine privind construcţia unor gazoducte de alternativă, care ar diversifica rutele de furnizare a gazelor pentru Republica Moldova.

aprobarea planului de restructurare a datoriilor în sectroul energetic în baza Conceptului de reglementare a datoriilor elaborat de fostul Minister al Economiei şi Comerţului;

aprobarea unui plan nou de reorganizare a Termocomului şi implicarea Primăriei mun. Chişinău în acest proces, inclusiv utilizarea în calitate de surse de acoperire a activelor proprietate municipală;

iniţierea activităţilor mai active ce ţin de atragerea investiţiilor private în sector;

modificarea mecanismului de subvenţionare a facturilor pentru energie pentru diferite categorii de consumatori, aplicate la nivelul Guvernului şi Primăriei mun. Chişinău, la moment procedura fiind una complicată şi anevoiasă;

aprobarea până la finele anului a HG privind crearea Agenţiei pentru Eficienţa Energetică şi Fondului pentru Eficienţa Energetică;

aprobarea programului naţional de dezvoltare a surselor regenerabile de energie;

monitorizarea strictă din partea Guvernului a procesului de activitate a tuturor instituţiilor de stat şi a întreprinderilor în perioada rece a anului.

Viziunea strategică asupra dezvoltării sectorului energetic.

Lansarea unor proiecte investiţionale privind crearea noilor capacităţi de generare a energiei electrice pe teritoriul ţării, inclusiv prin modificarea mixului de energie (gaz, cărbune, biomasă etc.).

Modificarea legii energiei electrice prin oferirea stimulentelor centralelor electrice authotone să-şi vândă în mod prioritar energia electrică produsă, în raport cu cea importată.

Iniţierea proiectelor de parteneriat public-privat privind modernizarea şi extinderea capacităţilor de generare a energiei electrice de către CET-urile autohtone.

Lansarea proiectelor investiţionale de construcţie a liniilor de interconexiune pe direcţiile stabilite în Strategia naţională de dezvoltare a sectorului energetic, inclusiv prin atragerea investiţiilor private.

Implementarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei regenerabile (eoliană, solară, biomasă, etc.) şi eficienţei energetice, inclusiv prin oferirea stimulentelor de ordin economic şi fiscal unor asemenea proiecte.

Lansarea activităţii operaţionale a Fondului pentru Eficienţa Energetică prin finanţarea proiectelor în domeniu, inclusiv prin majorarea anuală a alocărilor în acest sens din contul bugetului de stat.

Acţiunile propuse vor permite restartarea sectorului energetic şi restabilirea vigorii economice a statului, în plus, vor asigura o dezvoltare etapizată şi durabilă a domeniilor conexe. Pas cu pas, care mai rapid, care într-un ritm mai lent dar cadenţat, aceste obiective pot fi atinse în cadrul unei guvernări profesioniste, cu o voinţă puternică, cu o viziune matură privind viitorul ţării şi într-un context de stabilitate politică. Altfel zis, aceste obiective pot fi obţinute doar în cadrul unei guvernări care nu face târg cu interesele statului.

———————————————————————————

Энергосектор – от запущенности до возрождения

В этой статье я затрону очередную важную область национальной экономики – энергетическую отрасль. Как и анализируемое в предыдущей статье область сельского хозяйства, энергосектор напрямую влияет на экономическую безопасность Республики Молдова. Пренебрегать этими отраслями означает подвергать серьезному риску экономическую независимость страны, по всем статьям и по всем направлениям. Но, видимо, экономическая независимость Республики Молдова, так же как и независимость политическая, не являются принципиально важным вопросом для право-либеральных партий находящихся у власти.

Впрочем, экономическая независимость страны для этих политических структур является своеобразным предметом торга, также как предметами торга стали школы, детские сады и больницы, попавшие в список по закрытию при заключении договоренностей с МВФ, также как предметом торга стала, во время переговоров с Украиной, территория в селе Паланка, от которой Филат отрекся, также как предметом торга была позиция либеральных властей в ходе тайных «футбольных договоренностей» со Смирновым, и также как, согласно озвученной в прессе и не только информации, предметом торга было решение о сбросе воды в реку Прут, которое повлекло за собой затопление молдавских сел в июле этого года.

Чего же удивляться тому, что экономика страны в целом, а отдельные отрасли в особенности, в свою очередь стали для либеральных правителей предметом торга, а то и попросту маловажными элементами в их политических игрищах. Касательно энергосектора, кощунственное отношение властьдержателей к экономической безопасности страны можно прочувствовать и, что называется, невооруженным глазом, и на основе многоговорящих данных, часть которых будут представлены в данном анализе.

Доведя до состояния банкротства сельское хозяйство, правительство Альянса «преуспело» и на ниве энергетики, умышленно угробив некоторые инициативы предыдущего правительства и сведя на нет те положительные прогнозы, связанные с консолидацией и развитием энергосектора Молдовы, которые имелись еще год назад.
Почему так происходит? Это очередной вопрос, ответ на который нужно будет выяснить после 28 ноября.
Итак, переходя к данным и учитывая текущую ситуацию, сложившуюся в энергосекторе на протяжении последнего года, мы можем констатировать следующие ухудшения по сравнению с предыдущими периодами .
Проблемы и ошибки, допущенные Альянсом в энергетическом секторе
Реорганизация НАРЭ и неправомерная передача некоторых его функций под влияние МВФ:
Изменение действующего законодательства о передаче компетенции по назначению директоров НАРЭ и принятие бюджета этого учреждении Парламентом страны осуществлялось под влиянием МВФ, без какого-либо юридического или экономического обоснования. Цели, направленные на укрепление независимости НАРЭ де-факто имели противоположный результат, обязанности директоров были распределены между партиями Альянса по политическим критериям (при этом, число директоров было увеличено с 3 до 5), учреждение стало тотально политически зависимым, а некоторые назначенные директора некомпетентны, не имеют какого-либо опыта работы в данной сфере. Надо отметить, что международная практика в этой части сильно отличается, и основной вектор практики регулирования в энергетике направлен на создание мощной нормативной базы, предоставление регулятору расширенных полномочий, но с обязательными для выполнения административными распоряжениями. Мы можем с уверенностью сказать, что продвигаемая Альянсом реформа в этом плане не дала никаких ощутимых результатов – НАРЭ в настоящее время полностью дискредитировано, а энергосектор не имеет ни независимости, ни авторитета.
Передача НАРЭ функции по установлению тарифов на теплоэнергию противоречит автономности органов местного публичного управления, а также международной практике в этой области. Переняв компетенцию по регламентированию тарифов на теплоэнергию в мун.Кишиневе, НАРЭ практически будет нести ответственность в том числе и за безопасность качественного теплоснабжения потребителей, и за потенциальные неудачи в этой области.
Существенной ошибкой Альянса в процессе установления тарифов на теплоэнергию было снижение тарифов для ТЭЦ (производителей) и существенное повышение тарифов Термокома (посредника). Этим решением НАРЭ в первую очередь благоприятствовал посреднику, затронув интересы ТЭЦ и рядовых потребителей.
Проведение этих реформ путем расширения компетенции и увеличением числа директоров НАРЭ, Альянс существенно увеличил бюджет этого учреждения на 2010 год (примерно на 19% – с 13,8 млн. леев до 16,4 млн. леев), увеличив регуляторный сбор с различных сегментов энергорынка до 0,11%, в итоге эти выплаты отражаются на тарифе, выплачиваемом каждым потребителем.
Неправильное установление тарифов привело к возникновению ряда юридических споров, которые полностью подорвали авторитет регулятора, а НАРЭ выглядит как марионетка в руках правительства.
Незначительный прогресс в области согласования нормативных документов с требованиями ЕС. В течение года правления Альянс ничего не предпринял в части, касающейся выхода регламентирования местного энергосектора на уровень европейских стандартов. По данному аспекту были приняты лишь основные законы (по электроэнергии и природному газу), разработанные Правительством Гречаной.
Отсутствие инвестиций государства в энергосектор. После прихода к власти Альянса, из госбюджета не было выделено ни одного лея на финансирование инвестиционных программ в энергосекторе, в частности, на газификацию населенных пунктов страны. Если в 2005-2009 гг. государству удалось профинансировать работы по газификации населенных пунктов страны на общую сумму 800 млн. леев, то на 2010 г. в госбюджете было запланировано лишь 9 млн. леев. Процесс газификации за счет госбюджета практически остановлен. В результате, в различных населенных пунктах страны остались тысячи недовольных людей.
Отсутствие проектов, касающихся расширения потенциала по производству электроэнергии в Молдове. Являясь зависимым от внешних энергоресурсов, Альянсу не удалось реализовать ни одного инвестиционного проекта в области производства электроэнергии на правом берегу Днестра, в том числе и диверсифицировать источники топлива. Надо отметить, что Правительству Гречаной удалось подписать инвестиционное соглашение о начале строительства нового предприятия по производству электроэнергии из угля в районе Унгень. В начале, производственная мощность предприятия составляла бы 350 MW, а впоследствии должна была увеличиться до 1000MW, обеспечивая общую независимость поставок электроэнергии от внешних факторов. На первом этапе были предусмотрены инвестиции на уровне 650 млн. евро. Как мы видим, у этого важного инвестиционного проекта нет продолжения. Также можно отметить и меморандум, подписанный с китайской корпорацией «COVEC» о финансировании инфраструктурных проектов, в том числе, в энергосекторе, стоимостью около 1 млрд. долл. Этот проект также остался без какой-либо реакции и продолжения со стороны Альянса. Также не предприняты никакие действия для запуска инвестиционных проектов по модернизации мощностей местных ТЭЦ.
Незначительный прогресс в области регулирования задолженностей за газ перед компанией «Газпром». Альянс не запустил ни одного реального механизма регулирования задолженностей, власти лишь пользовались достижениями правительства Гречаной в этой области. На протяжении 2009-2010 гг. не было представлено четкое видение вариантов выплаты долгов, сформированных у АО «Moldovagaz».
Незначительный прогресс в области реструктуризации долгов ТЭЦ. Как и в отрасли газоснабжения, не разработан и не утвержден комплексный план реструктуризации теплоэнергетических предприятий, в том числе, регулирования их задолженностей. Надо отметить, что Концепция реструктуризации долгов всей цепочки в энергетической отрасли, была разработана бывшим Министерством экономики и торговли, а выводы и предложения могли быть использованы в качестве инструментов по управлению процессов выплаты задолженностей.
Слабый мониторинг деятельности АО «Термоком». Являясь заемщиком последней инстанции для предприятий энергосектора, имея важную роль в теплоэнергетической цепочке, не видны результаты адекватного мониторинга ситуации, сложившейся в АО «Термоком», в результате чего начата процедура несостоятельности компании, вмешательство примэрии мун. Кишинева в корпоративные дела с целью установления строгого контроля за потоком денежных средств на предприятии ввиду корпоративной реструктуризации. В итоге, судьба дебиторской массы «Термокома» остается неопределенной, без реального покрытия претензий кредиторов, что ставит под угрозу финансово-экономическую деятельность предприятий, участвующих в цепочке ТЭЦ – АО «Молдовагаз».
Судебный процесс на компромиссных условиях с украинской компанией «Энергоальянс». Правительство не осуществило ни одного вмешательства для защиты национальных интересов в споре с украинской компанией, используя, в том числе и политические инструменты. Общий объем петиций украинской компании достиг суммы 62 млн. долл., оплата которых положит «на лопатки» весь энергосектор, и в конечном счете пострадают потребители страны.
Слабый прогресс в области развития взаимосвязи национальной электросистемы с европейской. После напыщенных выступлений некоторых лидеров Альянса, практические достижения в области объединения электроэнергетических систем далеки от эффективности. В 2010 г. они сводятся лишь к декларациям, а работы со специализированными учреждениями ЕС по данному аспекту были прекращены. Также не определены источники финансирования проектов по взаимосвязи, основной целью Альянса были лишь внешние займы, которые в итоге приведут к росту внешнего долга страны.
Не созданы Агентство по энергетической эффективности (AEE) и Фонд по энергетической эффективности (FEE). Проект постановления правительства о создании AEE разработан предыдущим правительством и был готов к утверждению. Но до сегодняшнего дня Альянс не предпринял ничего для создания AEE, который должен был придать позитивный импульс в развитии отрасли через призму снижения энергоемкости национальной экономики. То же самое относится и к FEE, который также не был создан.
Незначительный прогресс в развитии возобновляемых источников энергии. Имея неплохой закон о возобновляемых источниках энергии, в течение 2009-2010 гг. Альянсу не удалось принять ни одного нормативного документа по стимулированию инвестиций в отрасль возобновляемой энергии, не говоря уже о разработке на государственном уровне программы по поддержке данного сектора.
Отсутствие эффективного мониторинга и прозрачности в процессе подготовки национальной экономики к холодному времени года. Не представлена информация на этот счет, а также отсутствует отчет о состоянии дел в этой отрасли к настоящему времени.
Исходя из ситуации в данной области и беря во внимание допущенные ошибки, считаю необходимым предпринять следующие меры по улучшению ситуации в энергосекторе.
Срочные меры, которые необходимо реализовать в энергетической отрасли:
Пересмотр Национальной стратегии по развитию энергосектора до 2020 г., посредством предоставления стимулов для инвесторов в различные инвестиционные проекты на уровне страны;
Изменение действующей формулы работы НАРЭ путем обеспечения подлинной независимости этой организации;
Пересмотр бюджета НАРЭ с целью оптимизации расходов, исходя из реальных нужд страны, без неаргументированного увеличения штатного персонала;
Пересмотр НАРЭ методологий расчета тарифов для ТЭЦ и дистрибьюторов теплоэнергии, чтобы стимулировать компании осуществлять инвестиции в расширение энергомощностей;
В срочном порядке инициировать переговоры с Газпромом по урегулированию задолженностей за поставленный природный газ, согласно предложениям, разработанным предыдущим правительством и закрепленным в форме подписанных с Газпромом протоколов;
Возобновление государственных инвестиций в энергосектор, в частности, в области газификации;
Пересмотр подхода к внутренней газификации населенных пунктов и предоставление возможности дистрибьюторам осуществлять инвестиции в развитие сети газопроводов согласно их инвестиционным планам;
НАРЭ необходимо обратить внимание на альтернативных поставщиков и дистрибьюторов, которые не соблюдают свои обязательства по уплате поставок газа и осуществлению инвестиций в развитие сети газопроводов;
Пересмотр тарифа на транзит газа для Газпрома в интересах национального оператора по транспортировке природного газа.
Инициирование переговоров с партнерами по развитию и соседними странами о строительстве альтернативных газопроводов, которые позволят диверсифицировать маршруты поставки газа для Молдовы.
Утверждение плана реструктуризации долгов в энергосекторе на основе Концепции регулирования долгов, разработанного бывшим Министерством экономики и торговли.
Утверждение нового плана реорганизации Термокома и участие примэрии мун. Кишинева в этом процессе, в том числе, в качестве источника покрытия активов муниципальной собственности;
Более активная деятельность по привлечению частных инвестиций в энергетическую отрасль;
Изменение механизма выдачи фактур за энергоресурсы для различных категорий потребителей, применяемых на уровне Правительства и Примэрии мун. Кишинева, – на данный момент это сложная и утомительная процедура;
Утверждение до конца года решения правительства о создании Агентства по энергетической эффективности и учреждении Фонда по энергетической эффективности;
Утверждение национальной программы развития возобновляемых источников энергии;
Тщательный мониторинг Правительством деятельности всех госучреждений и предприятий в холодный период года.
Стратегический взгляд на развитие энергетического сектора.
Запуск инвестиционных проектов по созданию новых производственных мощностей по производству электроэнергии на территории страны, в том числе, посредством диверсификации источников энергии (газ, уголь, биомасса и т.д.).
Изменение закона об электроэнергии путем стимулирования местных электроцентралей продавать электроэнергию в приоритетном по отношению к импорту порядке.
Инициирование государственно-частного партнерства в направлении модернизации и расширению возможностей производства местными ТЭЦ.
Запуск инвестиционных проектов по строительству линий взаимосвязи по направлениям, установленным Национальной стратегией по развитию энергосектора, в том числе, путем привлечения частных инвестиций.
Реализация инвестиционных проектов в области возобновляемой энергии (ветряная, солнечная, биомасса и пр.) и энергоэффективности, в том числе путем предоставления подобным проектам финансовых и экономичесих льгот.
Запуск деятельности Фонда по энергоэффективности путем финансирования проектов в данной области, в том числе увеличение финансирования этого направления за счет госбюджета.
Предлагаемые меры позволят перезапустить энергосектор и восстановить экономическую мощь государства, также обеспечат постепенное и устойчивое развитие в смежных областях. Шаг за шагом, эти цели могут быть достигнуты под руководством профессионального правительства, обладающим политической волей, у которого есть серьезное видение будущего страны и которое в силе установить политическую стабильность в стране. Иначе говоря, эти цели могу быть достигнуты в рамках правительства, которое не превращает интересы страны в предмет политического торга.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.