Reformele sociale ale guvernarii liberal – democratice

Primele 6 luni de activitate ale Guvernului Filat, creat in baza algoritmului politic ne permite sa venim cu unele aprecieri ale politicilor promovate de noua guvernare. Imi propun sa vin cu citeva analize sectoriale ale activitatii guvernarii liberal-democratice, incepind cu unul din subiectele cheie de interes sporit pentru o buna parte a societatii – politica sociala. Astfel :

Primele 6 luni de activitate ale Guvernului Filat, creat in baza algoritmului politic ne permite sa venim cu unele aprecieri ale politicilor promovate de noua guvernare. Imi propun sa vin cu citeva analize sectoriale ale activitatii guvernarii liberal-democratice, incepind cu unul din subiectele cheie de interes sporit pentru o buna parte a societatii – politica sociala. Astfel :

1.   Programul Guvernului liberal-democrat nu conţine priorităţi de ordin social. Domeniilor: sănătate, protecţie socială, educaţie, cultură, tineret şi sport li s-a rezervat un loc rezidiual în cadrul programului de Guvernare. Aceste lucruri s-au confirmat pe deplin în procesul implementării programului.

2.   În acordul RM –FMI precum şi în „Pogramul de stabilizare şi relansare economică pentru anii 2009-2011” sunt prevăzute un şir de măsuri antisociale:

 • Eliberarea resurselor financiare din contul reducerii  numărului de şcoli şi a numărului de personal angajat în învăţămînt; (se prevede reorganizarea a circa 130 de instituţii de învăţămînt general prin schimbarea statului actual; instituirea a 50 de şcoli de circumscripţie şi arondarea la acestea a 60 de şcoli).Închiderea şi reorganizarea şcolilor se va face pînă la crearea şi asigurarea infrastructurii necesare (drum, transport, etc), deoarece pentru acestea din urmă nu sunt prevăzute resurse financiare. La fel se prevede micşorarea numărului de clase, sporirea numărului de elevi în clasă, etc

Comentariu: Această măsură va duce la înrăutăţirea accesului copiilor  la educaţie, va reduce calitatea studiilor, va reduce numărul locurilor de muncă, va distruge unul din cele mai importante obiecte de menire socială din localitate.  Decizia Guvernului de a închide şi a reorganiza şcolile poate fi calificată şi ca imixiunea Guvenului în activitatea autorităţilor locale, pentru că doar administraţia de gr. 1 şi 2 are competenţa de alua decizii în acest sens. 

 • Stoparea şi amînarea tuturor prevederilor legislative de majorare a salariilor angajaţilor din învăţămînt, funcţionarilor publici, militari  şi alte categorii de bugetari.

Comentariu: În condiţiile creşterii ratei inflaţiei dar şi a presiunii fiscale (majorarea accizelor, impozitelor locale, impozitelor pe imobil, etc)  veniturile reale ale salariaţilor sunt în descreştere.

 •  Referitor la învăţămîntul universitar se prevede reducerea burselor pentru unele categorii de studenţi (pentru studenţii de la anul 4 şi 5, toţi studenţii  de la facultăţile de medicină şi pedagogie, etc  se vor exclude coeficienţii aplicaţi suplimentar la plata  burselor destinaţi pentru  stimularea performanţelor la învăţătură, compensarea cheltielilor sporite legate de specificul procesului instructiv în anii de absolvire a instituţiilor: cheltuieli ce ţin de perfectarea tezelor de licenţă, de realizarea cercetărilor ştiinţifice, de realizarea practicii de producere, etc).
 • Majorarea vîrstei de pensionare pentru unele categorii de persoane.

Comentariu: Cu toate că unii guvernanţi explică că această prevedere se va răsfrînge doar asupra unui şir limitat de categorii de persoane: militari,  funcţionari publici,procurori, judecători, alţii nu exclud majorarea cenzului general de vărstă pentru toate persoanele.

 • Prevederi contradictorii există în diverse programe guvernamentale cu referire la indexarea pensiilor . Spre ex. în acordul cu FMI se prevede

 menţinerea mecanismului actual de indexare (în funcţie de evoluţia preţurilor şi a salariilor în economie), iar în programul de stabilizare şi relansare economică se prevede  „adaptarea mecanismului de indexare a prensiilor la condiţiile economice existente”.

      Comentariu : Astfel Guvernul şi-a anunţat intenţia de a acţiona în funcţie de resursele financiare existente şi nu de a indexa obligatoriu pensia  la 1 aprilie , după cum prevede legislaţia actuală.

 • Suspendarea plăţii unei părţi din pensie pentru unele categorii de persoane care continuă să desfăşoare activitate de muncă în funcţiile din care s-au pensionat .

Comentariu: Acestă prevedere este anticonstituţională, va îngrădi dreptul la muncă pentru persoanele ce au atins vărsta de pensionare, va reduce calitatea viaţii acestora , va exclude din cîmpul muncii  persoanele calificate, cu experienţă, etc.

 • Întroducerea în sistemul de sănătate a „mecanismului de finanţare suplimentară a serviciilor medicale prin coplăţi, aplicate diferenţiat în funcţie de gradul de vulnerabilitate a persoanei.

Comentariu: Acesta este un mecanism de acumulare suplimentară de fonduri. Astfel persoanele vor trebui să plătească dublu pentru sănătate: odată achitînd contribuţii de asigurări medicale şi apoi să mai plătească odată. În lipsa unui mecanism de evaluare a vulnerabilităţii persoanei acest fapt va spori cazurile de corupţie şi impunerea pacienţilor a unor plăţi nefundamentate.

3.   Măsuri antisociale întreprinse de noul Guvern pînă în prezent:

 • Anularea  majorărilor salariale  (de circa 20%) prevăzute de legea cu privire la salarizarea în sectorul bugetar pentru angajaţii din învăţămînt, militari, funcţionari publici şi alţi bugetari.
 • Anularea sporurilor şi adaosurilor salariale pentru pedagogi  (spor pentru vechime în muncă, dirigenţie, control de caiete) pentru perioadele de vacanţă a elevilor.Pentru cele circa 100 de zile de vacanţă se va vor achita doar salariile tarifare.
 • Anularea sporurilor salariale pentru unele categorii de medici (anularea sporurilor pentru cazurile tratate, pentru indicatorii de calitate, etc).  
 • Anularea adaosurilor salariale şi a premiilor pentru militari (excluderea dreptului militarilor la compensaţie bănească în schimbul echipamentului, reducerea cuantumului indemnizaţiei lunare acordate conform totalurilor activităţii unităţii militare, etc).
 • Excluderea garanţiilor de asigurare cu spaţiu locativ a mai multor categorii de persoane (militari, angajaţi ai MAI, angajaşi din penitenciare, pompieri şi salvatori, etc). Aceste prevederi legislative au fost votate de către AIE în prima lectură.
 • Excluderea, începînd cu 1 ianuarie 2010 a  dreptului la compensaţii nominative cu serviiciile comunale pentru noi potenţiali beneficiar . Atfel persoanele care se vor încadra după 1.01.2010 în categoria  persoanelor  cu disabilităţi, familiilor cu mulţi copii, pensionarilor singuratici, etc. Nu vor mai avea dreptul să beneficieze de compensaţii nomiative (în mediu cîte 150 lei lunar pe parcursul întregului an, cuantumul se stabilea în funcţie de categorie şi consumul normat de servicii comunale ). 
 • Anularea prevederilor legislative de a actualiza compensaţiile nominative pentru servicii comunale în funcţie de creşterea preţurilor şi tarifelor la aceste servicii. Astfel, după majorările recente a tarifelor şi a  preţurilor la energie termică, electrică, gaz , ş.a. multe familii s-au pomenit în incapacitate de plată a facturilor. Acest lucru va diminua veniturile disponibile a familiilor precum şi va spori datoriilepopulaţiei cu serviciile comunale.
 • Anularea pentru circa 70 de mii de familii cu venituri mici a dreptului la alocaţie socială lunară  (de 50 de lei) pentru îngrijirea copiilor pînă la vărsta de 18 ani şi substituirea acestei alocaţii prin ajutorul social (care se acordă în condiţii diferite de alocaţia socială).
 • Anularea dreptului la alocaţii pentru îngrijirea  copilului  şi indemnizaţii la naştere pentru copii cetăţeni ai Republicii Moldova , care s-au născut peste hotarele ţării.
 • Stoparea programelor de asigurare  cu spaţiu locativ a tinerilor specialişti din sectorul rural, care sunt îndreptaţi la lucru în sectorul rural, fapt care va spori deficitul de specialişti în sectorul rural.
 • Anularea pragului minimal de  finanţare  de către bugetul de stat a învăţămîntului (7% din PIB )  şi reducerea  pentru anul 2010 a alocaţiilor din bugetul de stat pentru învăţămînt  cu 132 mln lei în raport cu anul trecut.
 • Reducerea  pentru anul 2010 a alocaţiilor din bugetul de stat pentru ştiinţă (de la 2% la 1%) şi pentru cultură, tineret şi sport (cu 23) % .
 • Reducerea în anul 2009 (în procesul de rectificare a bugetului)  cu circa 500 mln lei a alocaţiilor de stat pentru medicină.
 • Reducerea în anul 2010 cu circa 200 mln lei în raport cu anul 2009 a alocaţiilor bugetui de stat pentru  sănătate (transferurile bugetului de stat pentru categoriile de persoane asigurate medical din contul statului, reducerea  cu 60 mln lei a finanţării programelor naţionale privind bolile social condiţionate).
 • Anularea prevederilor legislative de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în cîmpul muncii  tinerilor specialişti.

In opinia noastra, poate destul de critica insa argumentata, guvernarea actuala s-a dezis de orientarea sociala a politicilor bugetar-fiscale, promovate anterior de fortele politice de stinga.

Nimic straniu – specific principiilor fundamentale ale doctrinei liberale.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.