Politica bugetară: între iluzii şi realitate

Pe fundalul diferitelor evenimente sterile şi politizate produse de actuala guvernare liberal-democrată, trec neobservate unele procese care cu adevărat afectează la modul direct interesele cetăţeanului şi dezvoltarea statului.

Pe fundalul diferitelor evenimente sterile şi politizate produse de actuala guvernare liberal-democrată, trec neobservate unele procese care cu adevărat afectează la modul direct interesele cetăţeanului şi dezvoltarea statului. Mă refer la procesele legate de economie şi finanţare. Astfel, buimăcind lumea cu atâtea „decrete”, „iniţiative de demolare”, „de interzicere”, ridicând campania de românizare, certurile şi haosul instituţional la nivel de politică de stat, guvernanţii au reuşit să distragă parţial atenţia publicului de la gravele problemele sociale şi de la modul în care se operează cu bugetul statului. Ei continuă să „hrănească” populaţia cu gogoşi istorice şi cu „creşteri economice” pe hârtie.

Recent, în Parlament a intrat proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010, care a fost elaborat şi înaintat pentru examinare de către Guvernul Republicii Moldova. Acest proiect conţine în sine aspecte care trădează anumite deficienţe vădite în gestionarea banilor statului, dar despre aceasta din păcate nu se prea discută, pentru că agenda publică este umplută cu altceva, cu demagogie şi populism, fiind puse în discuţie probleme virtuale, inventate de Ghimpu şi compania.
De aceea, cu atât mai mult consider important să scot în vizor discutarea acestui proiect de lege. În comentariul de mai jos îmi voi expune opinia asupra propunerilor Guvernului privind rectificarea bugetului 2010 şi privind modalitatea de repartizare a mijloacelor bugetare în rezultatul rectificării.

Din Nota informativă propusă de Guvern, reiese că drept premisă pentru rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2010 este îmbunătăţirea indicatorilor macroeconomici în primul trimestru 2010. Astfel, „conform datelor statistice în ianuarie-martie Produsul intern brut a constituit în valoare nominală 14498 mil.lei. Economia a înregistrat o creştere cu 4,7 la sută faţă de 2009. În primele 4 luni ale anului 2010 faţă de 2009 indicele exporturilor a constituit – 111,2%, importurilor – 106,1%, volumul producţiei industriale – 105,5%, volumul vânzări cu amănuntul – 107,8%, servicii cu plată prestate populaţiei – 107,9%. Indicele preţurilor de consum în mai 2010 faţă de mai 2009 a constituit 107,9%.”

Respectiv Guvernul consideră că în anul 2010 creşterea economică va fi mai bună decât s-a anticipat în perioada elaborării bugetului pentru anul 2010. Totodată, Guvernul consideră, că consolidarea veniturilor se realizează în primul rând prin îmbunătăţirea administrării fiscale, prin lărgirea bazei de impozitare şi reducerea fraudelor.

În contextul respectiv, vis-a-vis de bugetul de stat 2010, Guvernul a venit cu propunerea de a:

– majora veniturile cu 1012 milioane lei;
– majora cheltuielile cu 263,7 milioane lei;
– reduce deficitul bugetar cu 748,7 milioane lei.

Rectificarea bugetului spre majorare, oricum este un moment pozitiv, dar este important să se facă aprecierea corectă a motivelor majorării, calităţii creşterii veniturilor şi eficienţei folosirii surselor financiare suplimentare.
În continuare mă voi referi la unele aspecte ale rectificărilor propuse de Guvern, care merită o atenţie deosebită.

Majorarea părţii de venituri a bugetului de stat a fost condiţionată de:

• impozitul pe venit din
activitatea de întreprinzător
(din contul repartizării dividendelor
şi impozitului reţinut din surse de plată) 94,7 mil.lei

• taxa pe valoare adăugată
pe mărfurile importate (având în vedere
creşterea cererii interne
bazată pe importuri) 425,6 mil.lei

• accize (la material vinicol, rachiu,
divinuri, alte băuturi alcoolice,
produsele din tutun, bijuterii, alte mărfuri) 45,6 mil.lei

• impozite asupra comerţului
exterior şi operaţiunilor externe 81,0 mil.lei

• dividende aferente cotei
de participare a statului în societăţile
pe acţiuni 55,6 mil.lei

• soldul profitului net al BNM
(conform activităţii pentru anul 2009) 336,6 mil.lei

• reducerea sumelor TVA ce se vor restitui din buget 61,3 mil.lei

• alte încasări 47,0 mil.lei

Totodată, Guvernul estimează că pe parcursul anului nu vor fi încasate în volumul planificat:

• taxa pe valoarea adăugată
la mărfurile produse şi serviciile
prestate pe teritoriul republicii 155,9 mil.lei

• accize la autoturisme 72,0 mil.lei

• taxa pentru revitalizarea viticulturii 26,0 mil.lei

• alte încasări 4,7 mil.lei

• granturi (din contul fluctuaţiei
cursului de schimb a valutei forte) 12,0 mil.lei

Merită atenţie şi modul distribuirii veniturilor suplimentare. Observăm, că Guvernul propune de a majora cheltuielile bugetului doar cu 263,7 milioane lei, iar 748,7 milioane lei să fie direcţionaţi spre micşorarea deficitului, din care 490,6 milioane lei urmează să rămână ca solduri disponibile în conturi.

În opinia mea, rectificările bugetare iniţiate de Guvernul Filat conţin mai multe deficienţe şi probleme camuflate, cum ar fi:

1) planificarea iniţială a bugetului de stat s-a efectuat tendenţios, incorect şi cu o tentă politică puternică, condiţionată de isteria nefondată privind „moştenirea grea” primită de Guvernul Filat de la Guvernul Grecianîi. Mai mult ca atât, planificarea mult prea modestă a veniturilor s-a efectuat conştient, în scopul de a se asigura în cazuri de eşecuri;

2) afirmaţiile Guvernului, precum că consolidarea veniturilor se realizează în primul rând prin îmbunătăţirea administrării fiscale, prin lărgirea bazei de impozitare şi reducerea fraudelor sunt contradictorii şi eronate. Or, cum poate fi explicat faptul că în condiţiile aşteptărilor de creştere a PIB cu 2,5%, veniturile din TVA pe intern sunt în scădere faţă de anul precedent cu 51 milioane lei şi se propune micşorarea planului anual de încasări cu 155,9 milioane lei;

3) pe fundalul creşterii exporturilor cu 11,2% nu sunt clare motivele reducerii sumei preconizate pentru restituirea TVA din buget cu 61 milioane lei, iar Guvernul nu vine cu nicio explicaţie cât de cât logică a acestei propuneri;

4) creşterea veniturilor bugetului de stat, în cea mai mare parte este condiţionată de devalorizarea artificială a monedei naţionale în decembrie 2009, fapt care a contribuit hotărâtor la creşterea veniturilor din TVA la import, impozitelor asupra comerţului exterior şi profitului net al Băncii Naţionale pentru anul 2009. Menţionez că aceste „succese” s-au realizat exclusiv din contul sărăcirii populaţiei ţării urmare a scăderii puterii de cumpărarea în urma devalorizării monedei naţionale;

5) procesul de contrabandă cu ţigări spre ţările Uniunii Europene ia amploare, iar autorităţile nu pot sau nu doresc să contracareze fenomenul. Or, cum poate fi explicată majorarea cu 26 milioane lei (din totalul de 45,6 mil.lei) a veniturilor bugetare preconizate de la accizele la produsele din tutun atât autohtone cât şi de import, sau am început a fuma mai mult?;

6) sporirea veniturilor bugetare din contul dividendelor aferente cotei statului în societăţile pe acţiuni presupune sustragerea unor sume considerabile din circuitul economic, decapitalizează şi împiedică dezvoltarea întreprinderilor cu cota statului şi reduce competitivitatea acestora pe piaţă (în special mă refer la S.A.”Moldtelecom”);

7) modalitatea propusă de repartizare a veniturilor suplimentare (rezervarea în solduri a 490 milioane lei) presupune în primul rând protejarea intereselor Fondului Monetar Internaţional şi altor creditori externi şi nu contribuie la soluţionarea problemelor stringente ale economiei naţionale. Or, alocarea în rezultatul rectificării a doar 12 milioane lei pentru investiţii capitale şi doar a 29 milioane lei la compartimentul agricultură este mai prejos de orice comentariu.

Totalizând cele expuse, îmi permit să fac următoarele concluzii:

– politica economică promovată de Guvernul anterior (stabilitatea valutară, gradul redus de îndatorare a ţării, sistemul bancar solvabil, bugetul echilibrat, reformele economice etc.) a amortizat consecinţele crizei economice mondiale pentru Republica Moldova, a sporit rezistenţa economiei naţionale la şocurile externe şi a reuşit să păstreze un mediu macroeconomic favorabil pentru revigorarea economică în perioada de post criză;

– cota „0” la impozitul pe venitul nedistribuit îşi dovedeşte eficacitatea. Pentru a susţine tendinţele de revenire a economiei naţionale din criză şi a păstra atractivitatea Moldovei pentru investitori, modalitatea respectivă de taxare a veniturilor întreprinderilor urmează a fi păstrată pentru perioadele bugetare următoare, cel puţin până la depăşirea totală a crizei economice;

– este necesară sporirea urgentă a calităţii şi eficienţei administrării fiscale şi vamale;

– propunerea Guvernului de a rezerva 490 milioane lei din veniturile suplimentare pentru asigurarea mijloacelor disponibile în conturi nu va stimula creşterea economică şi nu este cea mai binevenită. Ar fi mai eficientă repartizarea mijloacelor respective pentru investiţii în infrastructură (drumuri) – 150 milioane lei, pentru subvenţionarea agriculturii – 140 milioane lei, şi achitarea parţială a datoriei de stat interne – 200 milioane lei. O astfel de repartizare ar permite stimularea relansării economiei prin crearea volumelor de lucru pentru agenţii economici specializaţi în construcţii şi reparaţii rutiere şi pentru producătorii de materiale de construcţie, susţinerea sectorului agricol primar şi a industriei prelucrătoare, precum şi va determina creşterea lichidităţilor disponibile în bănci pentru creditare, fapt care va stimula reducerea dobânzilor la creditele acordate.

Presimt însă că şi de această dată critica, recomandările şi sfaturile opoziţiei vor fi neglijate de către guvernanţi. Toţi au înţeles deja că ei preferă să insiste în eroare, decât să accepte justeţea, dacă această justeţe vine de la comunişti. Sper totuşi ca cel puţin cetăţenii şi liderii de opinie să ţină cont de analizele pe care le facem, pentru a-şi crea o impresie mai generală şi corectă despre evoluţiile din politica şi economia moldovenească, pentru a face mai uşor diferenţa dintre iluziile proiectate de guvernanţi şi realitate.

traducerea in rusa

 

Бюджетная политика: между иллюзией и реальностью 

На фоне пустых политизированных событий, раздуваемых действующим либерально-демократическим правительством до международных скандалов, проходят не замеченными процессы, которые имеют самое непосредственное влияние на жизненные интересы наших граждан и на развитие государства. Я имею в виду процессы в сфере экономики и финансов. И действительно, удивив мир «указами» о «празднике оккупации», «инициативами» по сносу памятников, различными запретами, активизацией кампании румынизации, грызней и хаосом в государственной политике, представителям власти удалось частично отвлечь внимание общественности от серьезных социальных проблем и от манипуляций с государственным бюджетом. Они продолжают “кормить” население исторической глупостью и “экономическим ростом” на бумаге. 

На этой неделе парламент внес поправки в Закон о государственном бюджете на 2010, разработанные Правительством Республики Молдова. В результате, закон пополнился положениями, которые демонстрируют очевидные провалы в управлении государственными средствами. К сожалению, эти изменения госбюджета практически не обсуждаются публично – общественность занята демагогией и популизмом, принимая в качестве объектов для дискуссий виртуальные проблемы, изобретаемые Гимпу и компанией. 

Поэтому тем более важно открыто обсуждать этот закон. В комментариях, которые приведены ниже, я объясню свою точку зрения на ректификацию бюджета на 2010 год и распределение бюджетных ресурсов в результате этой коррекции. 

Из информационной записки, предложенной правительством, следует, что в качестве предварительного условия для изменения Закона о госбюджете на 2010 год является улучшение макроэкономических показателей в первом квартале 2010 года. Таким образом, “согласно статистическим данным, в январе-марте ВВП в номинальном выражении составил 14498 млн леев. Темпы роста экономики составили 4,7 процента по сравнению с 2009 годом. В первые четыре месяца 2010 года, по сравнению с 2009-м, индекс экспорта составил 111,2%, импорта – 106,1%, промышленного производства – 105,5%, объема розничных продаж – 107,8%, услуг населению – 107,9%. Индекс потребительских цен в мае 2010 года, по сравнению с маем 2009 года, составил 107,9% “. 

Таким образом, правительство считает, что в 2010 году экономический рост будет выше, чем ожидалось в период разработки бюджета на 2010 год. Правительство также прогнозирует, что повышение доходов будет достигаться, в первую очередь, за счет улучшения администрирования налогов путем расширения налоговой базы и сокращения уровня налоговых махинаций. 

Поэтому правительство выступило с предложением внести поправки в бюджет на 2010 год, которые включают:

 

– увеличение доходов на 1012 млн леев

– увеличение расходов на 263,7 млн леев

– сокращение дефицита на 748,7 млн леев.

Корректировка бюджета в сторону увеличения, конечно, является положительным моментом, но важно ясно представлять себе источники увеличения доходов, уровень качества экономического роста и степень эффективности использования дополнительных финансовых ресурсов.

Далее я буду ссылаться на некоторые аспекты поправок, предложенных правительством, которые заслуживают особого внимания. 

Увеличение доходов государственного бюджета предусматривается за счет:

• подоходного налога на

предпринимательскую деятельность

(за счет распределения дивидендов

и налога, удержанного у источника выплаты)                         на 94,7 млн леев

• НДС

на импорт товаров (с учетом

роста внутреннего спроса,

основанного на импорте)                                                            на 425,6 млн леев

• акцизов (на виноматериалы, водку,

коньяки и другие спиртные напитки,

табачные, ювелирные изделия и др. товары)                            на 45,6 млн леев

• налогов на внешнюю торговлю

и внешние операции                                                                     на 81 млн леев

• дивидендов с доли участия государства

в акционерных обществах                                                            на 55,6 млн леев

• чистой прибыли НБМ

 (по итогам деятельности в 2009 году)                                        на 336,6 млн леев

• сокращения сумм НДС, подлежащих возмещению                 на 61,3 млн леев

• других доходов                                                                            на 47 млн леев

Тем не менее, по оценкам правительства, в течение года не будут собраны в планируемом объеме:

• НДС на товары и услуги,

произведенные на территории республики                               155,9 млн леев

• акцизы на автомобили                                                                 72 млн леев

• плата в фонд возрождения виноделия                                         26 млн леев

• прочие доходы                                                                                4,7 млн леев

• Гранты (за счет колебания обменного курса

национальной валюты)                                                                    12 млн леев 

Заслуживает внимания и способ распределения дополнительных доходов. Обратите внимание, что правительство предлагает увеличить расходы лишь на 263,7 млн леев, а 748,7 млн леев должны быть направлены на сокращение дефицита бюджета, из которых 490,6 млн леев останется в качестве остатков средств на счетах.

На мой взгляд, пересмотр бюджета, начатый правительством Филата, содержат много недостатков и скрытых проблем, таких как: 

1) первоначальное планирование государственного бюджета было предвзятым, некорректным, сильно политизированным, зависимым от необоснованной истерии “тяжелого наследия”, которое якобы получило правительство Филата от правительства Гречаной. Кроме того, планирование более чем скромных доходов было осуществлено в целях обеспечения на случай сбоев в поступлении налогов. 

2) Утверждения правительства о том, что увеличение доходов достигается, в первую очередь, за счет улучшения налогового администрирования, путем расширения налоговой базы и сокращения налоговых махинаций, являются противоречивыми и ошибочными. Потому что как тогда можно объяснить, что в условиях ожидания роста ВВП на 2,5%, внутренние поступления НДС уже сократились по сравнению с предыдущим годом на 51 млн леев, и предлагается сократить годовые доходы на 155,9 млн леев? 

3) На фоне увеличения объема экспорта на 11,2%, не ясны мотивы сокращения ожидаемых сумм возмещения НДС из бюджета на 61 млн леев, и правительство не дает какого-либо логичного объяснения этому предложению. 

4) Увеличение доходов госбюджета происходит, по большей части, за счет искусственной девальвации национальной валюты, проведенной в декабре 2009 года, что способствовало росту поступлений НДС на импорт, налогов на внешнюю торговлю и чистой прибыли Национального банка за 2009 год. Отмечу, что эти «успехи» были достигнуты исключительно за счет обнищания населения страны, вследствие снижения покупательной способности в результате девальвации национальной валюты. 

5) Контрабанда сигарет в страны Европейского Союза только растет, и власти не могут или не хотят бороться с этим явлением. И как в этом случае можно объяснить увеличение на 26 млн  леев (из общей суммы в 45,6 млн леев) поступлений в бюджет, ожидаемых от акцизов на табачные изделия как местного производства, так и импорта, или у нас стали больше курить? 

6) Увеличение бюджетных доходов за счет дивидендов на долю государства в акционерных обществах приводит к созданию большого количества экономических схем, декапитализации, тормозит развитие предприятий с государственной долей собственности и снижает их конкурентоспособность на рынке (в частности, это относится к АО “Молдтелеком”). 

7) Таким образом, утвержденный парламентом способ распределения дополнительных доходов (резервирование в 490 млн леев) в первую очередь связан с защитой интересов Международного валютного фонда и других иностранных кредиторов, а не способствует решению актуальных проблем национальной экономики. Направление в результате пересмотра бюджета только 12 млн леев на капиталовложения, и только 29 млн леев по разделу сельского хозяйства – более красноречиво свидетельствует об этом, чем любые комментарии.

 Подводя итоги сказанному, позволю себе сделать следующие выводы: 

– Экономическая политика, проводимая предыдущим правительством (стабильность валюты, низкий уровень задолженности страны, устойчивая банковская система, сбалансированный бюджет, экономические реформы и т.д..), смягчила влияние глобального экономического кризиса на Республику Молдова, снизила восприимчивость национальной экономики к внешним потрясениям и позволила сохранить благоприятные макроэкономические условия для экономического оживления в посткризисный период. 

– Нулевая ставка налога на нераспределенную прибыль доказывает свою  эффективность. Для поддержки тенденции восстановления национальной экономики после кризиса и для сохранения привлекательности Молдовы для инвесторов, существующий способ налогообложения доходов предприятий должен сохраняться в течение следующего бюджетного периода – по крайней мере до тех пор, пока не преодолены последствия кризиса. 

– Срочно необходимо повысить качество и эффективность налогового и таможенного администрирования.

– Предложение правительства зарезервировать 490 млн леев дополнительных поступлений для того, чтобы обеспечить доступные средства на счетах, не будет стимулировать экономический рост. Было бы более эффективно распределить эти средства на инвестиции в инфраструктуру (дороги) – 150 млн леев, на субсидии сельскому хозяйству – 140 млн леев, на выплату части внутреннего государственного долга – 200 млн леев. Такое распределение стимулировало бы оживление экономики за счет создания объема работы для экономических агентов в области строительства, ремонта дорог, производства строительных материалов, поддержки первичного сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, увеличения ликвидности банков для роста кредитования, что также будет стимулировать также сокращение процентов по кредитам.

Однако, не исключено, что и на этот раз критика, рекомендации и советы оппозиции будут проигнорированы правительством. Очевидно, что когда речь идет о коммунистах, власти предпочитают видеть просчеты, но игнорировать здравые предложения и позитивные результаты. Поэтому я рассчитываю на граждан и лидеров общественного мнения, которые с помощью проведенного анализа могут создать более полное и корректное представление о процессах в политической жизни и экономике Молдовы, для того чтобы легче различать создаваемые правительством иллюзии и реальность.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.