Mesaj pentru economişti

Stimaţi colegi de breaslă, dragi economişti, “Ziua Economistului”, marcată în ultima duminică a lunii septembrie, este un frumos prilej de a vă adresa salutul şi felicitările mele cu ocazia sărbătorii noastre profesionale.

Stimaţi colegi de breaslă, dragi economişti,

“Ziua Economistului”, marcată în ultima duminică a lunii septembrie, este un frumos prilej de a vă adresa salutul şi felicitările mele cu ocazia sărbătorii noastre profesionale.  

Sper că această sărbătoare, instituită în 2006, a ajuns să fie apreciată de dumneavoastră, ca zi ce consemnează eforturile depuse pe tărâmul profesional, ca zi ce notifică aportul pe care economiştii îl aduc, neîncetat, pentru dezvoltarea ţării.  

Economiştii reprezintă o verigă deosebit de importantă în lanţul ce pune în mişcare mecanismul de funcţionare a statului. Cu atât mai mult în perioada istovitoare de tranziţie, când economia trece prin grele dar inevitabile metamorfoze, economiştii îşi pot demonstra adevăratul profesionism şi patriotism, care să le probeze o dată în plus valoarea şi statutul.  

Nimeni astăzi nu va tăgădui meritul incontestabil al oamenilor din economia ţării în menţinerea pe linia de plutire şi a economiei, şi a ţării, de la independenţa noastră încoace. Acest merit este cu atât mai apreciabil, cu cât activitatea oamenilor din economie s-a desfăşurat pe fundalul unor numeroase experimentări politice, care nu au înlesnit, ci, din contră, au adus handicapuri serioase economiei naţionale. Nu o dată, economiştii au reuşit să repună pe picioare economia Republicii Moldova, îngenuncheată de povara erorilor şi rătăcirilor unor politicieni iresponsabili. Şi asemenea situaţii tind să se repete.

În economie, noi cu toţii am învăţat să ne bazăm pe logica şi rigoarea faptelor, pe corectitudinea prognozelor, pe respectarea acordurilor şi promisiunilor şi pe stabilitatea indicatorilor. În politică, cu regret, adeseori funcţionează alte principii. Unii guvernanţii sunt adevăraţi acrobaţi, care sunt capabili să-şi menţină echilibrul, spunând una şi făcând alta. Când la conducere vin asemenea „acrobaţi politici”, dezechilibrul şi haosul se extinde în toate domeniile şi frânează toate iniţiativele.   

“Daţi-mi o politică bună şi vă dau o economie bună”, spusese acum două secole un celebru finansist. Astăzi, aceste cuvinte sunt la fel de valabile şi actuale. Economiştii au nevoie de o politică bună, pentru a-şi asigura o stabilitate şi a-şi atinge performanţele profesionale. Juriştii au nevoie de o politică bună. Funcţionarii au nevoie de o politică bună. Cetăţenii, toţi cetăţenii, au nevoie de o politică bună, pentru a-şi vedea împlinite eforturile şi speranţele.

Vă doresc, stimaţi colegi, succes şi satisfacţie de pe urma muncii voastre şi vreau să cred că în ţara noastră, pentru a realiza o economie bună, vom avea cu toţii parte şi de o politică bună.

======================================================

Что нужно экономистам

Уважаемые коллеги, дорогие экономисты,

«День экономиста», который отмечается в последнее воскресенье сентября, – это прекрасный повод поприветствовать вас и обратиться с поздравлением по случаю нашего с вами профессионального праздника.

Надеюсь, что этот праздник, учрежденный в 2006 г., расценивается вами как день, который подытоживает ваши усилия на профессиональном поприще, как  день, напоминающий о неоценимом вкладе экономистов в развитие страны.

Экономисты – это чрезвычайно важное звено в цепочке, которая приводит в действие механизм функционирования государства. Особенно в сложный переходный период, когда экономика страны проходит через тяжелые, но неизбежные метаморфозы, экономистам предоставляется возможность продемонстрировать свой настоящий профессионализм и патриотизм, в очередной раз доказывающий их ценность и статус.

Сегодня никто не станет отрицать бесспорные заслуги экономистов в поддержании на плаву и экономики, и страны в целом с самого момента обретения нашей независимости. Этот вклад тем более значим, имея в виду, что зачастую деятельность экономистов осуществляется на фоне множества политических экспериментов, которые не облегчают, а наоборот, усложняют и обременяют функционирование национальной экономики. Как мы помним еще с 90-х годов, не раз экономистам приходилось поднимать на ноги экономику Молдовы, павшую на коленях под бременем ошибок и заблуждений некоторых безответственных политиков. И такого рода случаи имеют тенденцию повторяться.

В экономике, мы все научились полагаться на логику и строгость фактов, на правильность составления прогнозов, на соблюдение соглашений  и обещаний, на стабильность показателей. В политике, к сожалению, действуют другие принципы. Некоторые политики похожи на акробатов, которые умудряются сохранить равновесие, говоря одно, но делая другое. Когда к руководству приходят подобные «политические акробаты», дисбаланс и хаос распространяются на все области и тормозят любые инициативы. 

«Дайте мне хорошую политику, и я вам дам хорошую экономику», – еще два века назад говорил известный финансист. Сегодня эти слова столь же актуальны и ценны. Экономисты нуждаются в хорошей политике для обеспечения стабильности и для применения своих профессиональных навыков. И юристы нуждаются в хорошей политике. И чиновники нуждаются в хорошей политике. Граждане также, все граждане страны нуждаются в хорошей политике, которое обеспечило бы им воплощение своих усилий и надежд.

Желаю вам, уважаемые коллеги, успеха и удовлетворения от работы. Хочется верить, что в нашей стране, для обеспечения хорошей экономики, для обеспечения лучшей жизни, будет возможно возродить и хорошую политику.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.