Federalizarea - soluţia pentru problema reintegrării ţării

Odată cu venirea, la finele anului 2011, a unor noi forțe la guvernare în Transnistria, au sporit șansele ca Moldova să soluționeze problema privitor la reintegrarea țării.

Odată cu venirea, la finele anului 2011, a unor noi forțe la guvernare în Transnistria, au sporit șansele ca Moldova să soluționeze problema privitor la reintegrarea țării.

În prezent, după 20 de ani de la formarea a.z. RMN, în decursul cărora regiunea în cauză a funcționat avînd practic toate atributele de statalitate, iar autoritățile din regiune se bucură de sprijinul masiv al populației, politica „pașilor moderați”, orientată spre apropierea celor două maluri ale Nistrului, se prezintă a fi cea mai productivă.

În condițiile create sînt necesare măsuri care ar avea drept efect creșterea încrederii reciproce atît a elitelor politice, cît și a populației și agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului. În acest context ar fi oportună elaborarea unei Concepții de conciliere națională, care să fie prezentată autorităţilor şi societăţii civile din regiunea Transnistreană.

Partidul Socialiștilor este dispus să inițieze elaborarea proiectului unei astfel de Concepții, pentru a-l transmite spre promovare oficială președintelui Republicii Molova. Scopul Concepției de conciliere și al politicii “pașilor moderați” este restabilirea și consolidarea încrederii între Chișinău și Tiraspol.

Măsurile de încredere urmează să fie structurate pe domenii – politică, economie, spațiul informațional, probleme sociale, cultură și religie.

La baza relaţiilor dintre cele două maluri va sta prioritar factorul economic şi în acest sens se va opta, mai întîi de toate, pentru înlăturarea diferitelor obstacole în calea cooperării economice la nivel de întreprinderi și persoane (circulația capitalurilor, a mărfurilor, a serviciilor și a forței de muncă), inclusiv în sfera activităților investiționale.

În domeniul politic e necesară participarea politicienilor, experților de pe ambele maluri ale Nistrului la diverse mese rotunde, conferințe și dezbateri comune pe marginea unor probleme actuale, care preocupă cetăţenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Apropierea politicienilor va crea premise pentru identificarea unor căi optime pentru soluționarea definitivă a problemei transnistrene.

În domeniul telecomunicațiilor obiectivul este asigurarea unui acces larg al populației de pe ambele maluri ale Nistrului la posturile TV și radio ale Chișinăului și Tiraspolului. În perspectivă se presupune crearea unui spațiu informațional unic, care va oferi un cadru comun şi egal de exprimare pentru toate mass-media și pentru societatea civilă.

În sfera problemelor sociale se impune asigurarea accesului nestingherit al locuitorilor regiunii transnistrene la serviciile de educație și sănătate de pe malul drept.

În domeniul cultural, urmează să fie organizate activități comune ale colectivelor de creație, consolidarea tineretului de pe ambele maluri prin intermediul unor proiecte comune culturale și sportive, implementarea unor practici moderne în politica privind tineretul. Unul din factorii care facilitează apropierea noastră este şi unitatea credinței creștine și a bisericii ortodoxe.

Partidul Socialiştilor consideră că, în rezultatul realizării Concepției de conciliere națională și a implementării măsurilor de încredere, în cazul unei atitudini responsabile din partea politicienilor, vor fi create condiții reale pentru reintegrarea țării.

În același timp, întreaga clasă politică trebuie să recunoască faptul că unica modalitate realistă de asigurare a integrității teritoriale a țării este federalizarea Republicii Moldova.

Ne dăm bine seama că în societate există opinii variate privind viitoarea structură administrativă a Moldovei integrate şi cunoaştem că există şi unele fobii faţă de anumite formule de restabilire a teritorialităţii Republicii Moldova.

Totuși, o analiză obiectivă, nepărtinitoare şi multiaspectuală a situației ne face să înţelegem că federalizarea reprezintă unica soluție realistă în rezolvarea definitivă a problemei Transnistrene. Şi va fi o demonstraţie de înţelepciune politică dacă autorităţile Republicii Moldova vor recunoaște public faptul că federalizarea este, cu adevărat, unica modalitate prin care Transnistria poate reveni paşnic în componenţa Republicii Moldova. Recunoaşterea acestui fapt va deschide calea adevăratelor negocieri privind restabilirea integrităţii teritoriale a ţării noastre.

***

În context, vă reamintim că din momentul creării sale, Partidul Socialiștilor a urmat consecvent principiul de integritate teritorială a Republicii Moldova în limitele graniţelor RSS Moldovenești, conform situației din 1 ianuarie 1990. Această poziție corespundea prevederilor Memorandumului de la Moscova din anul 1997, semnat de conducătorii Republicii Moldova și Transnistriei, de mediatorii în procesul de negocieri, reprezentanții Rusiei și Ucrainei, precum și de reprezentanții Misiunii OSCE.

Acționînd în conformitate cu baza normativă a procesului de negocieri în general, și a prevederilor Memorandumului de la Moscova, din 1997, totodată ținînd cont de condițiile reale, existente pe malul drept și pe cel stîng al Nistrului, Partidul Socialiștilor a elaborat și a oferit societății, la finele anului 2000, propriul plan de edificare a relațiilor statale și juridice în cadrul unui stat moldovenesc unic cu Transnistria pe bază de federație.

Propunerea privind reglementarea problemei transnistrene în baza federalizării țării a fost înaintată părților procesului de negocieri de către Misiunea OSCE în vara anului 2002, la Kiev.

Astăzi, politica Chișinăului trebuie să fie orientată spre sporirea gradului de atractivitate a Moldovei în domeniul social-economic, precum și în domeniul democrației. Doar pe un astfel de fundament vor fi create condiții pentru o reunificare pașnică a țării.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.