Efectele crizei economice pentru angajatii unor institutii publice.

Se pare ca Criza economica, atit de mult afisata de noua guvernarea liberal-democrata, cu toate efectele sale negative nu se refera la unele categorii ale functionarilor bugetari. Astfel pe fonul inghetarii salariilor la marea majoritate a bugetarilor, in special profesori, angajati ai institutiilor publice locale.

Se pare ca Criza economica, atit de mult afisata de noua guvernarea liberal-democrata, cu toate efectele sale negative nu se refera la unele categorii ale functionarilor bugetari. Astfel pe fonul inghetarii salariilor la marea majoritate a bugetarilor, in special profesori, angajati ai institutiilor publice locale.

Presedintele interimar emite un decret prin care majoreaza salariile cu cca 50 % (conform calculelor de care dispun) pentru angajatii Apartului Presedintelui RM. Pesronal nu am nimic impotriva primirii unor salarii mai mari pentru angajatii acestei institutii extrem de importante in contextul asigurarii functionarii statalitatii, insa …. oare acum e timpul si de ce oare doar pentru ei?
Prin ce profesorii care muncesc din zi pina in noapte sunt mai prejos decit cei care sunt alturi de renumitul dl Ghimpu????

Anexat va propun decretul publicat in M.O. din 19 februarie curent.

DPC192/2010
ID intern unic: 333690
stateemblem Efectele crizei economice pentru angajatii unor institutii publice.
Republica Moldova
DECRET Nr. 192
din 16.02.2010

pentru modificarea şi completarea unor decrete
ale Preşedintelui Republicii Moldova

Publicat : 19.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 27-28 art Nr : 40

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art. I. – Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.52-IV din 17 mai 2005 privind structura Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În articolul 1, cuvîntul „anexei” se substituie prin sintagma „anexei nr.1”.
2. În anexa la decret:
cuvîntul „Anexă” se substituie prin sintagma „Anexa nr.1”;
compartimentul „Consilier al Preşedintelui în problemele juridice 1” va preceda compartimentul „Consilier al Preşedintelui în problemele dezvoltării sociale”;
în compartimentul „Consilier al Preşedintelui în problemele de politică externă şi integrare europeană”, la poziţia „Consultant principal”, cifra „2” se substituie prin cifra „1”;
după compartimentul „Consilier al Preşedintelui în problemele complexului agroindustrial şi ale administraţiei publice” se introduc compartimentele:
„Consilier al Preşedintelui în problemele dezvoltării informaţionale 1
Consilier al Preşedintelui în problemele financiare 1
Consultant principal 1”;
în compartimentul „Direcţia drept şi relaţii publice”:
la poziţia „Consilier al Preşedintelui în problemele juridice, şef al direcţiei”, textul „Consilier al Preşedintelui în problemele juridice,” se exclude;
poziţiile „Serviciul acte ale Preşedintelui 14”, „Şef al serviciului 1” şi „Şef adjunct al serviciului 1” se exclud;
în subcompartimentul „Secţia promulgare”:
în denumirea subcompartimentului, cifra „7” se substituie prin cifra „4”;
în denumirea poziţiei „Consultant principal”, cifra „5” se substituie prin cifra „3”;
după subcompartimentul „Secţia promulgare” se introduce următorul subcompartiment:
„Secţia informare legislativă 3
Şef secţie 1
Consultant principal 2”;
în subcompartimentul „Secţia cetăţenie, graţieri şi distincţii de stat”:
subcompartimentul va avea denumirea „Secţia cetăţenie şi graţieri”
în denumirea subcompartimentului, cifra „5” se substituie prin cifra „4”;
la poziţia „Consultant principal”, cifra „4” se substituie prin cifra „3”;
după subcompartimentul „Secţia cetăţenie şi graţieri” se introduce următorul subcompartiment:
„Secţia distincţii de stat şi heraldică 2
Şef secţie 1
Consultant principal 1”;
compartimentul „Direcţia informativ-analitică” se exclude;
în compartimentul „Direcţia generală”:
în denumirea compartimentului, cifrele „20” se substituie prin cifrele „24”;
în denumirea subcompartimentului „Secţia redactare-traduceri”, cifra „7” se substituie prin cifra „6”;
în subcompartimentul „Secţia dactilografiere-multiplicare”, cifra „4” se substituie prin cifra „3”;
după subcompartimentul „Secţia dactilografiere-multiplicare” se introduc subcompartimentele:
„Secţia administrare a reţelei de computere 2
Şef secţie 1
Consultant principal 1
Biblioteca Prezidenţială 2
Consultant principal 1
Consultant 1”
poziţia „Consilier al Preşedintelui în probleme financiare 1”
din finalul anexei se exclude.
3. Decretul se completează cu „Anexa nr.2”, cu următorul conţinut:
Anexa nr.2
Condiţii specifice de salarizare şi compensare
pentru funcţionarii publici din Aparatul
Preşedintelui Republicii Moldova
În conformitate cu art.18 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, funcţionarii publici din Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, prevăzuţi în Anexa nr.1 la prezentul decret, inclusiv persoanele care deţin funcţii publice de rangul I, beneficiază de:
a) compensaţie lunară în mărime de 30% în raport cu salariul funcţiei pentru compensarea cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
b) spor la salariu pentru păstrarea confidenţialităţii în mărime de pînă la 20% din salariul funcţiei; 
c) spor la salariu în mărime de pînă la 20% din salariul funcţiei, pentru şefii de subdiviziuni;
d) compensaţie anuală în mărime de un salariu mediu lunar pentru cheltuielile aferente tratamentului în instituţiile medico-curative sau balneo-climaterice.
Art. II. – Regulamentul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.53-IV din 17 mai 2005 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (3), cuvintele „categoriile de salarizare” se substituie prin cuvintele „grilele de salarii”.
2. La articolul 7, litera b) se exclude;
literele c), d) şi e) devin literele b), c) şi, respectiv, d).
3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art.9.- Direcţia drept şi relaţii publice este alcătuită din:
a) secţia promulgare;
b) secţia informare legislativă;
c) secţia cetăţenie şi graţieri;
d) secţia distincţii de stat şi heraldică;
e) serviciul petiţii şi audienţă.”
4. Articolul 10 se exclude.
5. Articolul 11 se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
„d) Secţia administrare a reţelei de computere;
e) Biblioteca Prezidenţială”;
literele d) şi e) devin literele f) şi g).
6. La articolul 12, cuvintele „Direcţia informativ-analitică” se exclud.
7. La articolul 13:
la alineatul (1):
în prima propoziţie, cuvintele „ , Direcţia informativ-analitică” se exclud;
în propoziţia a treia, cuvintele „şefilor Direcţiei informativ-analitice şi ” se substituie prin cuvîntul „şefului”;
alineatul (2) se exclude;
alineatul (3) devine alineatul (2).
8. La articolul 14, alineatul (4) se exclude.
9. La articolul 17, cuvintele „ale Direcţiei informativ-analitice” se exclud.
10. La articolul 18, cuvintele „ , al Direcţiei informativ-analitice” se exclud.
11. La articolul 20 alineatul (1), textul „şi adjunctul şefului serviciului acte ale Preşedintelui” se exclude.

PREŞEDINTELE INTERIMAR
AL REPUBLICII MOLDOVA Mihai GHIMPU

Nr.192-V. Chişinău, 16 februarie 2010.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.