Economia ţării: „undă verde” pentru declin

Deja în mod tradiţional, vă prezint o nouă analiză pe marginea indicatorilor macroeconomici publicaţi oficial pentru primele 7 luni ale anului 2010, cu unele concluzii personale privind influenţa crizei politice asupra stagnării în care se află economia naţională.

Deja în mod tradiţional, vă prezint o nouă analiză pe marginea indicatorilor macroeconomici publicaţi oficial pentru primele 7 luni ale anului 2010, cu unele concluzii personale privind influenţa crizei politice asupra stagnării în care se află economia naţională.

Perioada expirată a anului a fost marcată de mai multe evenimente şi tendinţe care au influenţat „scorul” macroeconomic al Moldovei, cum ar fi gestionarea proastă a crizei generate de calamităţile naturale, înrăutăţirea vertiginoasă a situaţiei criminogene, compromiterea relaţiilor economice cu partenerii din est (prin cele câteva decrete prezidenţiale nechibzuite şi iresponsabile), înglodarea în împrumuturi externe şi interne a statului, devalorizarea artificială a monedei naţionale, înăsprirea politicii fiscale cu efecte sociale nefaste, amploarea cazurilor de contrabandă şi inacţiunile din partea autorităţilor de stat în combaterea acestui fenomen, înflorirea „cumătrismului”, numirea în funcţii a persoanelor doar pe principii politice fără a ţine cont de pregătirea personală etc. În continuare, voi prezenta analiza datelor statistice pe capitole.

Preţurile de consum au crescut considerabil. În iulie 2010 preţurile de consum au crescut cu 4,7% faţă de decembrie 2009, comparativ cu diminuarea de 2,4% în perioada similară a anului 2009. Această situaţie a fost condiţionată, în general, de creşterea preţurilor la unele produse alimentare (legume, fructe, produse lactate etc.), precum şi majorarea tarifelor la servicii comunal-locative (energie electrică, încălzire şi gaze naturale în reţea). Astfel, s-au majorat preţurile la zahăr cu 25,4%, fructe – cu 18,1%, ulei vegetal – cu 12%, peşte şi conserve din peşte – cu 5,1%, lapte şi produse lactate – cu 2,6%, pâine – cu 1,7%. Cea mai semnificativă creştere – majorarea tarifelor la energia electrică cu 20,4%, încălzirea centralizată – cu 25,3%, gazele naturale în reţea – cu 26,2%, serviciile de alimentaţie publică – cu 6,5%.

 

Situaţia din sectorul bancar înregistrează o anumită îmbunătăţire, dar cu ritmuri lente. Creşte ponderea creditelor nefavorabile. Masa monetară M3 la sfârşitul lunii iulie 2010 a constituit circa 33,7 mlrd. lei şi s-a majorat cu 15,7% comparativ cu data similară a anului 2009 (în special datorită sporirii numărului banilor în circulaţie cu 29,2%). Situaţia din sectorul bancar se caracterizează prin majorarea depozitelor în monedă naţională (cu 18,2%) şi celor în valută străină (cu 4,3%). Însă, cea mai mare pondere în structura depozitelor în monedă naţională revine depozitelor la termen (63,2%). Este de remarcat că incertitudinea existentă accentuează tendinţa deponenţilor de a-şi plasa mijloacele băneşti mai mult pe termen scurt. Soldul creditelor în economie a marcat creştere constituind circa 25312,4 mln. lei. O atenţie deosebită atrage după sine evoluţia creditelor nefavorabile (neplătite de cel puţin 3 luni). Din volumul total al creditelor, acestea constituiau circa 17,8% la sfârşitul lunii iulie curent, spre deosebire de circa 11,95% la sfârşitul lunii iulie a anului trecut. Odată cu reducerea intrărilor de remitenţe în ţară şi creşterea şomajului, diminuarea cererii interne şi, implicit, a importurilor, dar şi a exporturilor, solvabilitatea agenţilor economici s-a deteriorat esenţial. Aceasta a condus, prin urmare, la acumularea continuă a creditelor neperformante în portofoliul băncilor.

 

Veniturile şi cheltuielile bugetului public naţional denotă existenţa unor probleme sistemice – lipsa unei dinamici ce ar asigura o dezvoltare durabilă. Semnal de alarmă – în ianuarie-iulie 2010, încasările la bugetul de stat pe toate componentele au constituit 8790,7 mln. Lei, sau 97,9% faţă de prevederile perioadei respective. Sursa principală de acumulare a veniturilor bugetare rămân în continuare încasările din TVA, cu o pondere de 78,2% şi o creştere de 18,2%. De remarcat este creşterea TVA la mărfurile importate (cu 25,5%), ca rezultat al majorării cotelor accizelor la unele mărfuri de import, deprecierii monedei naţionale şi, respectiv, a creşterii valorii exprimate în lei a acestor mărfuri. Este foarte îngrijorător faptul că încasările din TVA la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul ţării sunt în scădere – cu 3,6% şi constituie 94,5% din nivelul prevăzut pentru perioada de gestiune. Aceasta denotă o incapacitate de administrare fiscala de către Guvern. Executarea bugetului de stat a rezultat cu un deficit în sumă de 1399,4 mln. lei.

A crescut semnificativ datoria de stat. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la sfârşitul lunii iulie 2010, a constituit circa 18 mlrd. lei, în creştere cu circa 35,8% faţă de aceeaşi dată a anului 2009. Stocul datoriei de stat interneeste complet format din valori mobiliare de stat (VMS), volumul cărora a constituit 5321,4 mln. lei. Faţă de situaţia de la 31 iulie 2009 datoria de stat internă s-a majorat cu circa 18%. Această majorare se datorează preponderent sporirii emisiunii valorilor mobiliare noi (de circa 1,4 ori). Situaţia cu privire la datoria de stat externă administrată de Guvern s-a înrăutăţit considerabil. La 31 iulie 2010 stocul acesteia a însumat 1018,4 mln. dolari SUA, dar la 31 iulie 2009 datoria de stat externă însuma 768,6 mln. dolari.

Sectorul industrial e în declin. Evoluţia industriei în luna iulie a anului 2010 denotă o descreştere a volumului producţiei industriale cu 0,2% (în preţuri comparabile) faţă de luna iulie 2009 şi cu 12,3% faţă de luna iunie curent.

S-a micşorat volumul mărfurilor transportate. În ianuarie-iulie 2010 întreprinderile de transport au transportat circa 3,9 mln. tone de mărfuri sau cu 4,5% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Din volumul total de mărfuri transportate, 47,5% au fost transportate cu mijloacele de transport feroviar, cantitatea cărora a constituit 1854,4 mii tone şi a reflectat o descreştere de 19,7%, iar parcursul mărfurilor s-a redus cu 17%.

Volumul de vânzări de mărfuri cu amănuntul s-a majorat, însă s-au majorat şi stocurile la depozit. Volumul de vânzări de mărfuri cu amănuntul în reţeaua organizată de comerţ a însumat 13,3 mlrd. lei şi s-a majorat cu 7,9% în ianuarie-iulie 2010 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Potrivit situaţiei din 1 august 2010, stocurile de mărfuri existente în sectorul organizat de comerţ au constituit 6202,2 mil. lei, un volum mai mare cu 6,6% (în preţuri comparabile) faţă de 1 august 2009.

Situaţia din comerţul exterior s-a inversat: importurile au crescut mai rapid decât exporturile, scad exporturile spre UE, cresc spre CSI. În ianurie-iunie 2010 exporturile s-au majorat cu 6,9%, iar importurile – cu 11,9%. Prin urmare, decalajul în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat creşterea în ianuarie-iunie 2010 a deficitului balanţei comerciale cu 15% faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009 şi a atins nivelul de 1055,1 mln. dolari SUA. S-a înrăutăţit gradul de acoperire a importurilor cu exporturi: în ianuarie-iunie 2010 a constituit 37,1%, faţă de 38,8% înregistrat în ianuarie-iunie 2009. În ianuarie-iunie curent au crescut semnificativ exporturile către ţările CSI – cu 14,8% şi s-au micşorat către ţările Uniunii Europene, cu 3,4%. Astfel exporturile către România s-au micşorat cu 11,9%, iar cea mai mare pondere la capitolul exporturi revine Rusiei cu o creştere a exporturilor de cca 26 %.

Salariul real este în scădere. Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naţională în ianuarie-iulie 2010 a constituit 2877,8 lei şi în termeni reali s-a micşorat cu 0,2%.  Sub nivelul salariului mediu pe economia naţională rămâne în continuare salariul în învăţământ – 2449,5 lei,  sănătate şi asistenţă socială – 2991,3 lei. La 1 august 2010 suma restanţelor agenţilor economici pentru retribuirea muncii (datorii cu termenul de achitare expirat) a constituit 150,5 mln. lei, majorându-se cu 2,4 mln. lei faţă de 1 august 2009 şi cu 0,9 mln. lei faţă de 1 iulie 2010.

Şomajul este în continuă creştere. Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii, în trimestrul II al anului 2010 a fost de circa 94,5 mii, fiind cu 11,7 mii mai mare faţă de trimestrul II al anului 2009. Rata şomajului la nivel de ţară a fost de 7%, fiind în creştere cu 0,9 p.p. faţă de trimestrul II al anului 2009. La oficiile forţei de muncă în ianuarie-iulie 2010 au fost înregistraţi 53,8 mii şomeri, cu 6,8% mai mult decât numărul acestora înregistraţi în perioada similară a anului trecut.

*********************************************************************************

Privind la general tabloul statisticii economice, constatăm că în ultimele 12 luni indicatorii maroeconomici n-au înregistrat creşteri spectaculoase, sau cel puţin cât de cât calitative. Dacă e să analizăm dinamica indicatorilor, se observă o tendinţă de stagnare sau chiar înrăutăţire treptată a acesteia. Astfel, se poate afirma cu un mare grad de certitudine că stabilizarea economică atât în semestrul II al anului 2009, cât şi în prima jumătate a anului 2010, în cea mai mare parte a fost condiţionată de politicile economice şi deciziile echilibrate promovate anterior de Guvernul Grecianîi. Însă rezervele de creştere din contul politicilor anterioare sunt limitate, iar dezvoltarea în continuare a economiei naţionale necesită o susţinere permanentă prin noi şi noi acţiuni de politică economică.

Cu un mare regret pentru mediul de afaceri autohton, constatăm că aşa acţiuni sunt un mare deficit în politicile promovate de componentele Alianţei de guvernare. Această situaţie este  condiţionată în mare măsură de discordanţele în interiorul echipei Guvernului Filat, de opiniile diferite ale membrilor Guvernului asupra unor probleme fundamentale, de goana miniştrilor după obţinerea de dividende personale din orice activitate pe care o desfăşoară, dar şi de capacitatea redusă a prim-ministrului de a consolida reprezentanţii partidelor politice. Situaţia respectivă este condiţionată de concurenţa permanentă între componentele Alianţei, ce se transpune şi într-o concurenţă nesănătoasă între membrii cabinetului de miniştri, care în aşteptarea alegerilor parlamentare anticipate sunt impuşi de formaţiunile ce iau delegat în Guvern să adopte doar decizii cu percepţie pozitivă din partea cetăţenilor şi să stopeze promovarea politicilor economice, care, cu toate că sunt stringent necesare, ar putea fi recepţionate negativ de către alegători. Este evident că starea de incertitudine politică, lipsa de unitate în interiorul Guvernului şi tergiversarea continuării reformelor economice nu contribuie la mărirea fluxului de investiţii, frânează creşterea economică şi plasează Moldova printre outsiderii ritmului de ieşire din criza economică.

Datele statistice expuse confirmă prompt eşecul atât al Guvernului Filat, cât şi a componentelor economice din Programele electorale ale partidelor politice membre ale AIE (asupra realizării acestor programe de către fiecare formaţiune în parte m-am expus în publicaţiile anterioare). În condiţiile create, devine tot mai evident că rezultatele Referendumului din 5 septembrie 2010 au fost un indicator viu al nemulţumirii cetăţenilor faţă de modul în care este guvernată ţara. Se întâmplă exact ca în cunoscuta formulă: „cei de sus nu pot conduce, iar cei de jos nu mai pot suporta o asemenea conducere”, situaţie în care majoritatea populaţiei, reprezentanţii mediului de afaceri inclusiv, sunt în aşteptarea alegerilor parlamentare anticipate, sperând că noul legislativ va întruni acea majoritate, care este aptă să asigure stabilitatea şi durabilitatea unei guvernări eficiente.

================================================================

Экономика страны: «зеленый свет» к упадку

Традиционно, представляю вам новый анализ по представленным макроэкономическим показателям за первые 7 месяцев 2010 г. За истекшие 7 месяцев отмечено множество событий и тенденций, которые негативно повлияли на макроэкономический «счет»: слабое управление кризисной ситуацией, вызванной стихийными бедствиями; резкое ухудшение криминогенной ситуации; дискредитация экономических отношений с восточными партнерами (несколькими безответственными президентскими указами); погружение государства во внешние и внутренние долги; искусственное обесценивание национальной валюты; ужесточение налогово-бюджетной политики с явно выраженными негативными социальными последствиями; увеличение случаев контрабанды и бездействие со стороны государственных органов по борьбе с этим феноменом; расцвет «кумэтризма»; назначение ответственных должностей только по политическому принципу, без учета профессиональной подготовки, и пр.

Далее я представлю вам анализ статистических данных конкретно по всем направлениям.

Потребительские цены значительно выросли. В июле 2010 г. уровень потребительских цен вырос на 4,7% по отношению к декабрю 2009 г., по сравнению с 2,4%-тным сокращением уровня инфляции, зарегистрированным за аналогичный период прошлого года. Эта ситуация была вызвана, в целом, ростом цен на некоторые продовольственные товары (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.), а также повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги (электроэнергию, отопление, природный газ). В частности, выросли цены на сахар – на 25,4%, фрукты – на 18,1%, растительное масло – на 12%, рыбу и рыбные консервы – на 5,1%, молоко и молочные продукты – на 2,6%, хлеб – на 1,7%. Самый значительный рост цен вызван повышением тарифов на электроэнергию – на 20,4%, централизованное отопление – на 25,3%, природный газ для конечных потребителей – на 26,2%, услуги общественного питания – на 6,5%.

Ситуация в банковском секторе постепенно вроде бы улучшается, но медленными темпами. Растет доля неблагоприятных кредитов. Денежная масса М3 на конец июля 2010 г. составила 33,7 млрд. леев, увеличившись на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. (в частности, благодаря увеличению на 29,2% объема денежных средств, находящихся в обращении). Ситуация в банковском секторе характеризуется увеличением депозитов, размещенных как в национальной валюте (на 18,2%), так и в иностранной (на 4,3%). Однако наибольший объем в структуре депозитов в национальной валюте приходится на срочные депозиты (63,2%). Надо отметить, что существующая неопределенность акцентирует тенденцию депонентов размещать денежные средства на короткий период. Остаток кредитов в экономике вырос, составив около 25312,4 млн. леев. Особое внимание привлекает эволюция неблагоприятных кредитов (невыплаченных как минимум в течение 3 месяцев). Из общего объема кредитов, проблемные кредиты составили около 17,8% на конец июля текущего года по сравнению с показателем 11,95% на конец июля прошлого года. Вместе с сокращением денежных переводов в страну и ростом безработицы, снижением внутреннего спроса и, следовательно, импорта и экспорта, существенно снизилась платежеспособность экономических агентов. Это привело к дальнейшему накоплению неблагоприятных кредитов в кредитных портфелях банков.

Доходы и расходы национального публичного бюджета свидетельствуют о существовании целого ряда системных проблем – об отсутствии динамики, обеспечивающей долгосрочное развитие. Тревожный сигнал – в январе-июле 2010 г. поступления в госбюджет составили 8790,7 млн. леев, или 97,9% от запланированного объема. Основным источником бюджета продолжают оставаться поступления от сборов НДС, на долю которых приходится 78,2% всех доходов, что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует отметить рост НДС на импортные товары (на 25,5%) вследствие повышения ставки акцизов на ввоз некоторых товаров, обесценивания национальной валюты и, соответственно, повышения стоимости этого товара в леевом эквиваленте. Вызывает беспокойство то, что поступления от НДС на товары и услуги, произведенные внутри страны, сократились на 3,6% и составили около 94,5% от запланированного на этот период показателя. Это говорит о неспособности Правительства осуществлять налоговое администрирование. В итоге, зарегистрирован дефицит государственного бюджета в размере 1399,4 млн. леев.

Существенно вырос государственный долг.  Общий размер государственного долга (внутреннего и внешнего), администрируемого Правительством, на конец июля 2010 г. составил около 18 млрд. леев, что на 35,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Увеличение размера государственного долга в значительной степени связано с необходимостью покрытия бюджетного дефицита. Внутренний государственный долг полностью сформирован из государственных ценных бумаг (ГЦБ), объем которых составил 5321,4 млн. леев. По отношению к ситуации на 31 декабря 2010 г. внутренний государственный долг увеличился на 18%. Этот рост вызван в основном за счет увеличения эмиссии новых ценных бумаг (примерно в 1,4 раза). Ситуация с внешним долгом, управляемым Правительством, существенно ухудшилась.  По состоянию на 31 июля 2010 г. размер внешнего государственного долга составил 1018, 4 млн. леев, в то время как по состоянию на 31 июля 2010 г. этот показатель составлял 768,6 млн. леев.  

Промышленный сектор находится в упадке. Эволюция промышленного производства в июле 2010 г. демонстрирует сокращение объемов на 0,2% (в сопоставимых ценах) по отношению к июлю 2009 г., и на  12,3% – по сравнению с июнем текущего года.

Сократился объем грузоперевозок. В январе-апреле 2010 г. транспортные компании перевезли около 3,9 млн. тонн грузов, или на 4,5% меньше, чем за тот же период 2009 г.  Из общего объема грузоперевозок железнодорожным транспортом перевезено 1854,4 тыс. тонны, что на 19,7% меньше, чем за тот же период 2009 г, а грузооборот товаров сократился на 17%. 

Вырос объем розничной торговли, но увеличились и складские запасы товаров. Объем розничных продаж в организованных торговых сетях составил 13,3 млрд. леев и увеличился в январе-июле 2010 г. на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. По ситуации на 1 августа 2010 г. складские запасы товаров, предназначенных для розничной торговли, составили 6202,2 млн. леев, а это на 6,6% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 1 августа 2009 г.

Ситуация во внешней торговле изменилась: импорт рос быстрее экспорта, причем сократился экспорт в ЕС, а увеличился – в страны СНГ. В январе-июне 2010 г. объем экспорта увеличился на 6,9%, а объем импорта – на 11,9%. Таким образом, дефицит торгового баланса составил $1055,1 млн., увеличившись на 15% по сравнению с аналогичными показателями в январе-июле 2009 г. Ухудшилась степень покрытия импорта экспортом: в январе-июне 2010 г. этот показатель составил 37,1% по сравнению с 38,8%, зарегистрированным в январе-июне 2009 г. В январе-июне текущего года существенно увеличился объем экспорта в страны СНГ – на 14,8%, и сократился экспорт в страны ЕС – на 3,4%. Так, экспорт в Румынию снизился на 11,9%, а наибольшая доля в структуре экспорта приходится на Россию, куда поставки молдавских товаров увеличились примерно на 26%.

Сокращается реальная заработная плата. Среднемесячная заработная плата одного работника национальной экономики в январе-июле составила 2877,8 леев, и в реальном выражении сократилась на 0,2%. Ниже среднего уровня по стране в июле продолжают оставаться зарплаты в сфере образования – 2449,5 леев, в области здравоохранения и социальной защиты – 2991,3 лея. По состоянию на 1 августа 2010 г. размер задолженностей экономических агентов по оплате труда (задолженности с истекшим сроком возврата) составили 150,5 млн. леев, увеличившись на 2,4 млн. леев по сравнению с ситуацией на 1 августа 2009 г., и на 0,9 млн. леев по сравнению с ситуацией на 1 июля 2010 г.

Продолжается рост безработицы. Количество безработных, согласно Методологии Международного агентства по труду, достигло во II квартале 2010 г. около 94,5 тыс. человек, что на 11,7% больше по сравнению с I кварталом 2010 г. Уровень безработицы в стране составил 7%, увеличившись на 0,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. На биржах труда зарегистрировано 53,8 тыс. безработных, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глядя на общую картину экономической статистики, мы находим, что в последние 12 месяцев макроэкономические показатели не зарегистрировали существенного количественного или хотя бы качественного роста. Если анализировать динамику показателей, то заметна тенденция стагнации или даже постепенного ухудшения показателей. Но с большой степенью уверенности можем утверждать, что некоторая экономическая стабилизация как во II полугодии 2009 г, так и в первой половине 2010 г., в большей степени обусловлена экономическими политиками и сбалансированным подходом, предпринимаемыми ранее Правительством Гречаной. Однако резервы роста за счет ранее проводимых политик достаточно ограничены, а дальнейшее развитие национальной экономики требует постоянной поддержки новыми и новыми мерами экономической политики.

К большому сожалению для молдавской бизнес-среды, мы видим, что подобные, поддерживающие экономику действия достаточно дефицитны в продвигаемых правящим Альянсом политиках. Такая ситуация связана в большой степени с несогласованностью внутри команды Правительства Филата, различными мнениями членов Правительства на фундаментальные проблемы, погоней министров за получением личных выгод от любой деятельности, которой бы они ни занимались, а также с неспособностью премьер-министра объединять представителей различных политических партий. Данная ситуация обусловлена постоянной конкуренцией внутри Альянса, которая переходит в нездоровую конкуренцию между членами кабинета министров. Каждый из них, представленный в правительстве своим политформированием, в преддверии досрочных парламентских выборов вынужден принимать только те решения, популистские, которые могут быть восприняты гражданами страны позитивно, и при этом они прекращают продвижение крайне необходимых сейчас экономических политик, которые могут быть восприняты избирателями с сомнением. Очевидно, что состояние политической неопределенности, отсутствие единства внутри Правительства и дальнейшая задержка реализации экономических реформ не способствуют росту потока инвестиций, препятствуют экономическому росту и перемещают Молдову в число аутсайдеров по темпам выхода из экономического кризиса. 

Статистические данные подтверждают как провал Правительства Филата, так и экономических планов из предвыборных Программ партий-членов Альянса (о которых я писал в предыдущих статьях). В создавшихся условиях все более очевидным становится то, что результаты Референдума, состоявшегося 5 сентября 2010 г., стали реальным подтверждением недовольства граждан методом управления страной. Получается, что: «верхи не могут» руководить, «а низы не хотят» поддержать такое руководство». Создалась ситуация, когда большинство населения и, в том числе, представители деловой среды, находится в ожидании досрочных парламентских выборов, надеясь, что в новом парламенте создастся то большинство, которое будет в состоянии обеспечить стабильность и устойчивость эффективного управления страной. 

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.