Agricultura Moldovei - cum este şi cum ar trebui să fie

Guvernările vin şi pleacă, însă economia ţării trebuie să-şi continue existenţa, să reziste tuturor sfidărilor şi să se dezvolte.

Guvernările vin şi pleacă, însă economia ţării trebuie să-şi continue existenţa, să reziste tuturor sfidărilor şi să se dezvolte. Acum, la o nouă schimbare a guvernărilor, este necesar să identificăm în mod realist problemele cu care se confruntă cele mai diverse ramuri ale economiei şi să elaborăm strategii de reanimare a economiei în ansamblu. Începând cu postarea de astăzi, îmi propun să fac o evaluare analitică a cinci domenii importante ale economiei naţionale, cum ar fi: agricultura, energetica, sistemul fiscal, comerţul şi investiţiile. Pentru fiecare domeniu voi prezenta starea actuală a lucrurilor, după un an de guvernare liberal-democrată, şi soluţii de viitor, care vor fi puse în aplicare de guvernarea comunistă, care va reveni după 28 noiembrie.
Prima postare se referă la domeniul agricol în economie.

————————————————————————————————-

Agricultura Moldovei – cum este şi cum ar trebui să fie

Pe parcursul acestui an, am abordat în câteva rânduri tematica dezvoltării ramurii agricole în economie, atrăgând atenţia asupra problemelor din domeniu. La sfârşit de an şi la încheierea guvernării liberal-democrate, constatăm că lucrurile au involuat potrivit celor mai sumbre prognoze şi agricultura Moldovei a înregistrat o cădere dramatică practic la toate capitolele, revenind la situaţia de acum 6-7 ani, când acest domeniu abia se înfiripa după criza din anii’90. Constatăm că eforturile şi investiţiile de ani de zile în agricultură au fost compromise de o guvernare care, din păcate, a avut cu totul alte obiective şi îndeletniciri.

Însă, aşa cum se obişnuieşte în Guvernul Filat, insuccesele sunt camuflate cu abilitate prin declaraţii populiste şi statistici prezentate fragmentar. Astfel, dacă e să dai crezare vorbelor guvernanţilor, în domeniul agricol situaţia e cât se poate de bună. În realitate, situaţia e la fel de degradantă ca şi în majoritatea celorlalte domenii. În rândurile de mai jos, voi face o trecere în revistă a principalelor probleme cu care confruntă în prezent agricultorii şi sectorul agricol la general.

1. Pe motivul lipsei de investiţii în agricultură şi din cauza politicii falimentare în domeniu, cetăţenii sunt nevoiţi să părăsească sectorul agricol pentru a umple rândurile şomerilor. Ca rezultat, în anul curent au fost lăsate pârloagă în jur de 200 mii ha, sau de 4 ori mai mult comparativ cu 2009;

2. Procesul de abandonare a terenurilor agricole şi politica discriminatorie faţă de producătorii agricoli neloiali partidelor AIE au pus sub pericol asigurarea securităţii alimentare a ţării. Aceasta a dus la creşteri semnificative ale preţurilor la produsele de panificaţie, pâinea socială practic nu se mai produce, iar pentru aplanarea situaţiei executivul a oferit cu împrumut din rezerva de stat 15 mii t. de grâu întreprinderilor de panificaţie loiale guvernării – o cantitate de grâu ce va fi de fapt epuizată până la finele campaniei electorale. Dar de unde se va lua grâul necesar apoi?;

3. Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli a fost diminuat aproape de două ori, iar din cauza deficitului bugetar, regulamentul de subvenţionare a fost elaborat astfel, încât producătorii agricoli să nu poată beneficia de aceste mijloace. Astfel, conform datelor Agenţiei pentru Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, pe parcursul a 9 luni au fost înaintate spre achitare doar 76,7 mil lei, o sumă derizorie;

4. Preţurile la inputurile agricole (seminţe, produse fitosanitare, serviciile mecanizate etc.) au crescut în medie cu 20-25%. Fără subvenţionarea adecvată, utilizarea produselor de uz fitosanitar s-a redus mai bine de 2 ori, iar suprafaţa terenurilor irigate s-a diminuat mai bine de 3 ori;

5. Modificarea cotei TVA pentru agricultură de la 20%, care erau restituite producătorilor agricoli prin fondul de subvenţionare şi asigurau evidenţa contabilă la nivel, la 8%, fără restituire, au generat creşterea preţurilor la produsele agroalimentare finite şi la creşterea datoriilor faţă de bugetul public naţional la peste 300 mil. lei. Se estimează că, datoriile producătorilor agricoli faţă de partenerii de afaceri, în special furnizorii de materii prime şi servicii, sunt de peste 250 mil lei. Datoriile companiilor de vinificaţiei faţă de creditori şi furnizorii de struguri se estimează la 1,25 mlrd. lei;

6. În rezultatul promovării unui şir de acte legislative, chipurile pentru liberalizarea exportului, producătorii de produse agroalimentare au rămas cu hambarele şi depozitele pline, pieţele interne şi externe fiind dificil de penetrat, în special pentru cei ce nu sunt de acord cu politica AIE. Astfel, exportul produselor agroalimentare şi animale vii, pe parcursul a 9 luni ale anului 2010, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a avut o tendinţă constantă de scădere, diminuându-se cu 4,5 la sută. În acelaşi timp importul produselor din acelaşi segment a crescut cu 22,8% , în special a crescut importul de carne şi preparate din carne cu 37,7% , produse lactate şi ouă de păsări – cu 25,4%, peşte – cu 24%, legume şi fructe cu 41%. Drept urmare, balanţa comercială pentru segmentul produselor agroalimentare a ajuns de la minus 21,3mil. USD la minus 73,9 mil USD, adâncindu-se de 3,6 ori;

7. Eliminarea mărcii de stat a condus la diminuarea efectelor de control asupra calităţii produselor alcoolice şi, ca rezultat, a intensificării proceselor de falsificare a băuturilor alcoolice, iar intenţia Ministerului agriculturii de a include în lista exportatorilor de fructe şi legume a companiilor apropiate executivului, dar care de fapt nu au de-a face cu agricultura, a dus doar la tergiversarea exportului către Rusia şi în final la pierderi de milioane – atât pentru producători,cât şi pentru bugetul de stat;

8. Plasarea pe linie moartă, la iniţiativa Ministerului Agriculturii, a sistemului de servicii mecanizate pentru agricultură, mă refer la Staţiunile de Maşini şi Tractoare, create pe parcursul anilor 2005-2009, a condus la tergiversarea proceselor de recoltare a produselor agricole şi ca rezultat la pierderi enorme a producţiei, iar în prezent se tergiversează lucrările de toamnă, atât la recoltare, cât şi cele de pregătire a terenurilor pentru anul de roadă 2011;

Situaţia prezentată, aşa cum este ea, e grăitoare de la sine. Şi este absolut evident că, cu o asemenea abordare şi cu asemenea procedee, guvernarea liberal-democrată ar fi distrus de tot agricultura în mai puţin de 2 ani.

Comentariile de până faţă de politica agricolă a guvernanţilor nu s-au rezumat doar prezentarea critică a situaţiei, ci au oferit şi anumite recomandări, care însă stârnit însă doar reacţii bolnăvicioase din partea ministerului abilitat. Eu nu mă supăr. Înţeleg că cei de acolo nu pot face mai mult decât atât. Insist totuşi şi de această dată să vin cu un set de propuneri şi soluţii, care, fie vor fi lansate în mod operativ de guvernanţii actuali, ca să lase măcar o realizare pozitivă în urma lor, fie vor fi deja implementate de guvernarea următoare, de guvernarea comunistă, care va prelua puterea şi va fi incomparabil mult mai responsabilă faţă de problemele agriculturii şi agricultorilor.
Deci, pentru a nu admite distrugerea agriculturii moldoveneşti, dar a o ridica la un alt nivel al performanţei, sunt necesare un spectru de măsuri urgente – pe termen scurt, şi altele de perspectivă – pe termen mediu şi lung.

Măsuri urgente

1. Reformarea urgentă a sistemului de susţinere financiară şi fiscală a producătorilor agricoli, prin consultarea societăţii civile şi promovarea unor programe eficiente, accesibile, transparente şi nediscriminatorii întru favorizarea creşterii veniturilor populaţiei rurale;

2. Crearea unui fond semincer de stat intru prevenirea situaţiilor de risc şi asigurarea securităţii alimentare a ţării;

3. Elaborarea uni plan de restructurare a datoriilor producătorilor agricoli faţă de bugetul de stat, în funcţie de capacitatea de plată a fiecăruia;

4. Stabilirea unui nou sistem privind acordarea despăgubirilor in agricultură;

5. Consolidarea exploataţiilor agricole, indiferent de forma organizatorico-juridică sau mărimea acestora, prin stimularea reparcelării şi consolidării voluntare a terenurilor agricole;

6. Crearea condiţiilor pentru asigurarea tehnico-materială a gospodăriilor agricole întru sporirea productivităţii muncii şi randamentelor la hectar, prin:
reformarea sistemului de servicii mecanizate pentru fermierii mici şi,
dezvoltarea unui sistem durabil de aprovizionare cu inputuri la preţuri inferioare celor de piaţă.

7. Promovarea produselor cu valoare adăugată ridicată, inclusiv a producţiei ecologice;

8. Stimularea integrării producţiei vegetale cu producţia animală pentru valorificarea superioară a potenţialului agricol care sa asigure consumul intern şi reducerea importurilor pe fiecare produs în parte;

9. Dezvoltarea sectorului zootehnic şi creşterea ponderii acestuia în totalul producţiei agricole prin stimularea creării de ferme pentru animale în extravilan, prin îmbunătăţirea păşunilor şi a bazei furajere;

10. Asigurarea unui control fito-sanitar şi sanitaro-veterinar în conformitate cu reglementările stabilite cu autorităţile corespondente din Uniunea Europeană şi ţările CSI;

11. Consolidarea pieţelor agricole şi agro-alimentare interne şi eliminarea tuturor barierelor în comerţul atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă cu produse agroalimentare întru creşterea exportului si echilibrarea balanţei comerciale agricole;

12. Acordarea de sprijin legislativ şi financiar pentru promovarea şi susţinerea brandurilor produselor moldoveneşti;

Măsuri în termen mediu şi lung
1. Crearea unui sistem informaţional eficient referitor la piaţa externă accesibil producătorilor agricoli;

2. Întreprinderea de măsuri pentru consolidarea pieţei funciare şi transformarea terenului într-un bun valoric pentru producătorii autohtoni;

3. Crearea unui sistem de intervenţie a statului şi susţinerea producătorilor prin achiziţii de stat a produse agricole la preţuri de piaţă;

4. Întreprinderea măsurilor pentru stimularea organizării cooperativelor de marketing, stimularea acordurilor interprofesionale, facilitarea accesului grupurilor de producători la comerţul organizat, stimularea pieţelor locale de vânzare directă de la producător;

5. Sprijinirea afilierii producătorilor autohtoni la structurile de profil internaţionale;

6. Stimularea creditării producătorilor şi procesatorilor agricoli la dobânzi atractive, atât prin implicarea băncilor autohtone, cât şi prin utilizarea activă a programelor finanţate de la bugetul de stat şi celor internaţionale;

7. Orientarea investiţiilor pentru fortificarea lanţului valoric şi a infrastructurii de prelucrare a producţiei agricole şi modernizare a industriei de prelucrare prin crearea unui sistem de întreprinderi mici şi mijlocii de procesare, păstrare şi ambalare a produselor agroalimentare;

8. Întreprinderea masurilor ce se impun întru acreditarea şi certificarea laboratoarelor de referinţă din sistemul fito-sanitar şi sanitaro-veterinar la diverse sisteme de management a calităţii întru fortificarea încrederii partenerilor străini în calitatea produselor moldoveneşti;

9. Fortificarea sistemului de consultanţă şi extensiune agricolă prin susţinerea financiară de la bugetul de stat;

10. Fortificarea sistemului de cercetare şi învăţământ agrar şi Adaptarea acestuia la nevoile agriculturii;

11. Susţinerea financiară pentru activitatea tinerilor fermieri in mediul rural;

12. Reconversia profesională a populaţiei din mediul rural, în meserii conexe spaţiului rural.

Acestea sunt măsurile principale care trebuiesc întreprinse pentru a oferi o nouă calitate dezvoltării agricole în Republica Moldova. Noi, Partidul Comuniştilor, nu ezităm să le oferim ca model, ca o cale de parcurs pentru orice guvernare focusată pe activitatea reală, dar, după toate aparenţele, se vede că anume PCRM va fi formaţiunea care va implementa aceste şi alte măsuri de dezvoltare în cadrul guvernării care va fi nou instaurată după alegeri.

========================================================================

Сельское хозяйство Молдовы: какое оно есть – и каким должно быть

Правительства приходят и уходят, а экономика страны остается, она должна противостоять всем вызовам и продолжать развиваться. Сегодня, на пороге очередной смены власти, необходимо реалистично определить проблемы, с которыми сталкиваются различные отрасли экономики, и разработать стратегии восстановления экономики в целом. С этой публикации я начинаю цикл материалов о пяти важнейших областях национальной экономики, таких как: сельское хозяйство, энергетика, налоговая система, торговля и инвестиции. Для каждой отрасли я подготовлю анализ текущей ситуации – ситуации, сложившейся спустя год пребывания у власти либерал-демократов, а также представлю конкретные решения, положенные в основу программы коммунистов, которые придут к власти после 28 ноября. Первый материал касается сельскохозяйственной отрасли Молдовы.  

————————————————————————————————-

В течение года я уже несколько раз затрагивал вопросы развития сельского хозяйства, обращая внимание на проблемы, существующие в этой отрасли. И сейчас, в конце сезона, который совпал с завершением либерально-демократического правления, можем констатировать, что ситуация оказалась гораздо хуже самых мрачных прогнозов – в сельском хозяйстве зарегистрирован драматический спад практически по всем направлениям, оно вернулось к ситуации 6-7-летней давности, когда этой отрасли был сделан перезапуск после кризиса 90-х гг. Отметим, что все приложенные усилия и инвестиции в сельское хозяйство были обращены вспять нынешними властями, которые, к сожалению, имели совершенно другие цели и устремления.

Но, как принято в Правительстве Филата, неудачи умело маскировались популистскими заявлениями и фрагментарной статистикой. Так, если верить властям, в сельском хозяйстве ситуация как никогда хороша. В реальности, сельское хозяйство деградировало так же, как и другие отрасли экономики страны. Далее я представлю обзор ключевых проблем, с которыми сегодня сталкиваются фермеры и аграрная отрасль в целом.

1. Из-за отсутствия инвестиций в сельское хозяйство и по причине провальной  политики в сельскохозяйственной отрасли, люди вынуждены покидать аграрный сектор и пополнять ряды безработных. В результате, в текущем году необработанными остались около 200 тыс. га, что в 4 раза больше, чем в 2009 г.

2. Заброшенность сельскохозяйственных земель и дискриминационная политика партий Альянса по отношению к нелояльным аграриям поставили под угрозу продовольственную безопасность страны. Это привело к существенному росту цен на хлебобулочные изделия,  «социальный» хлеб практически не производится, а для урегулирования ситуации правительство предоставило лояльным по отношению к властям предприятиям 15 тыс. тонн пшеницы из госрезерва – это такой объем пшеницы, который будет исчерпан до конца электоральной кампании. А откуда мы впоследствии будем брать пшеницу?

3. Фонд субсидирования в сельском хозяйстве был сокращен примерно вдвое, а в связи с бюджетным дефицитом, регламент о субсидировании был изменен таким образом, что фермеры не могут воспользоваться средствами Фонда. Так, согласно данным Агентства по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве, в течение 9 месяцев 2009 года из средств фонда выделена смешная сумма – около 76,77 млн леев.

4. Цены на сельскохозяйственные материалы (семена, фитосанитарную продукцию, услуги по механизации и пр.) выросли в среднем на 20-25%. Из-за отсутствия адекватного субсидирования, средства защиты растений стали применяться вдвое реже, а площадь орошаемых земель сократилась более чем в 3 раза.

5. Изменение ставки НДС для сельского хозяйства с 20%, которые возвращались сельхозпроизводителям из средств фонда субсидирования и обеспечивали бухгалтерскую прозрачность, до невозмещаемых 8% вызвали рост цен на агропродовольственную продукцию и рост задолженностей перед национальным публичным бюджетом более чем на 300 млн леев. Предполагается, что задолженности аграрных производителей перед партнерами по бизнесу, в частности, поставщиками сырья и услуг составляют более 250 млн леев. Задолженности винодельческих предприятий перед кредиторами и поставщиками винограда оцениваются примерно в 1,25 млрд леев.

6. В результате продвижения целого ряда законодательных документов, якобы для либерализации экспорта, производители агропродовольственной продукции оставались с полными складами и амбарами, а внутренние и внешние рынки особенно сложно освоить тем, кто не согласен с политикой Альянса. Так, сохраняется тенденция к уменьшению объемов экспорта агропродовольственной и животноводческой продукции – за первые 9 месяцев 2010 экспорт сократился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, импорт аналогичной продукции вырос на 22,8%, в частности, выросли объемы импорта мяса – на 37,7%, молочной продукции и яиц – на 25,4%, рыбы – на 24%, овощей и фруктов – на 41%. Следовательно, отрицательное сальдо торгового баланса в агропродовольственном секторе выросло с 21,3 млн долларов до 73,9 млн долларов, или в 3,6 раза;

7. Отмена государственной торговой марки привела к сокращению контроля качества алкогольной продукции и, в результате, интенсифицировались процессы фальсификации алкогольных напитков. А намерение Министерства сельского хозяйства включить в список экспортеров фруктов и овощей компании, лояльные властям, которые, по сути, не имеют ничего общего с сельским хозяйством, привело к усложнению экспорта в Россию и, наконец, к миллионным потерям, как производителей, так и госбюджета.

8. По инициативе Министерства сельского хозяйства, застопорилась и зачахла система услуг по механизации в сельском хозяйстве. Речь идет о прекращении развития машинно-технических станций, созданных в течение 2005-2009 гг., что привело к задержке уборки урожая сельхозкультур и в результате – к огромным потерям урожая. В настоящее время задерживаются осенние сельхозработы – как по сбору урожая, так и по подготовке земельных участков к посеву для 2011 г.

Представленная ситуация красноречива сама по себе. И совершенно очевидно, что подобным подходом и подобными действиями либерально-демократическое правительство смогло бы разрушить полностью сельское хозяйство менее чем за 2 года.

Мои комментарии относительно аграрной политики властей, озвученные ранее, не ограничились лишь критикой сложившейся ситуации, но и касались рекомендаций на будущее, которые, однако, вызвали лишь болезненную реакцию ответственного министерства. Но я не в обиде. Я понимаю, что там находятся люди, которые на большее не способны. Тем не менее, я вновь предлагаю перечень предложений и конкретных решений, которые, если будут оперативно осуществлены действующими властями, смогут некоторые проблемы решить, или же в полной мере будут внедряться последующими властями, коммунистическими, которые покажут себя несравнимо более ответственными по отношению к проблемам сельского хозяйства и аграриев. Итак, для того, чтобы не разрушать молдавское сельское хозяйство, а поднимать его на другой уровень, необходим целый спектр срочных мер – как краткосрочных, так и направленных на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Срочные меры

1. Срочное реформирование системы финансовой и налоговой поддержки сельхозпроизводителей путем консультирования гражданского общества и продвижения эффективных, доступных, транспарентных и недискриминационных программ по стимулированию роста доходов сельского населения.

2. Создание государственного семенного фонда для предотвращения ситуаций риска и обеспечения продовольственной безопасности страны.

3. Разработка плана по реструктуризации долгов аграриев перед госбюджетом,  в соответствии с платежеспособностью каждого из них.

4. Создание новой системы по возмещению ущерба в сельском хозяйстве.

5. Консолидация аграрных хозяйств, вне зависимости от организационно-юридической формы или размера, посредством стимулирования объединения и добровольной консолидации сельхозземель.

6.  Создание условий для материально-технического снабжения аграрных хозяйств с целью улучшения производительности труда и урожайности с гектара посредством:

– реформирование машинно-технических станций по оказанию комплексных услуг в аграрной отрасли;

– устойчивого развития системы поставок материалов по более низким, чем рыночные, ценам.

7. Продвижение  товаров с высокой добавленной стоимостью, в том числе, экологической продукции.

8. Стимулирование интегрирования растениеводческой продукции с животноводческой продукцией для полной реализации аграрного потенциала, что позволит обеспечить внутренне потребление, а также сократить импорт каждого вида продукции в отдельности.

9. Развитие зоотехнического сектора и увеличение его доли в общем объеме сельхозпроизводства путем создания животноводческих ферм, улучшения пастбищ и кормовой базы.

10. Обеспечение фитосанитарного и санитарно-ветеринарного контроля в соответствии с регламентами, установленными контролирующими органами ЕС и СНГ.

11. Консолидация внутренних сельскохозяйственных и агропродовольственных земель и устранение всех барьеров, как на внутреннем, так и на внешних рынках, с целью роста экспорта агропродовольственной продукции и выравнивания сельскохозяйственного торгового баланса.

12. Обеспечение законодательной и финансовой поддержкой для продвижения и поддержки брендов молдавской продукции.

Среднесрочные и долгосрочные меры

1.Создание эффективной информационной системы о внешних рынках, доступных для молдавских производителей.

2. Реализация мер по консолидации земельного рынка и трансформация земельного участка в ценный актив местных производителей.

3. Создание системы государственного вмешательства и поддержки производителей путем проведения госзакупок сельхозпродукции по рыночным ценам.

4. Реализация мер по созданию маркетинговых кооперативов, подписание межпрофессиональных соглашений, упрощение доступа производителей к организованной торговле, стимулирование местного рынка прямых продаж от местных производителей. 

5. Поддержка присоединения молдавских производителей к международным профильным структурам.

6. Стимулирование кредитования сельхозпроизводителей и предприятий, работающих в обрабатывающей промышленности, по доступным процентным ставкам, путем как привлечения местных банков, так и активного применения бюджетных или иностранных финансовых программ. 

7. Ориентирование инвестиций на развитие инфраструктуры и модернизации обрабатывающей промышленности путем создания системы малых и средних предприятий по обработке, хранению и упаковке агропродовольственных товаров.

8. Реализация мер по аккредитации и сертификации лабораторий фитосанитарной и санитарно-ветеринарной систем и их включение в системы менеджмента качества для усиления доверия иностранных партнеров к качеству молдавской продукции.

9.Усиление системы сельскохозяйственного консультирования  и расширения аграрной системы путем финансовой поддержки из госбюджета.

10. Усиление системы научных исследований и образования в сельском хозяйстве и их адаптация к нуждам сельского хозяйства.

11. Финансовая поддержка молодых фермеров в сельской местности.

12. Профессиональная переподготовка сельского населения и обучение смежным профессиям, необходимым в сельской местности.

Таковы основные меры, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить новое качество аграрного развития в Молдове. Мы, Партия коммунистов, без колебаний готовы предоставить их в качестве образца любому правительству, сосредоточенному на реальные цели и реальную деятельность. Но, по всей вероятности, именно ПКРМ станет формированием, которое будет внедрять эти и другие меры по развитию в рамках созданного после выборов 28 ноября правительства.

Versiunea imprimare

Postări recente

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.